APA 7 Formatına Göre Tablo ve Şekillerin Biçimlendirilmesi

APA Formatı, tablo ve şekilleri düzenlemek ve biçimlendirmek için özel birtakım yönergeler geliştirmiştir. APA 7. sürüm güncellemesinde tablo ve şekillerin biçimlendirmesiyle ilgili kimi yeni güncellemeler getirilmiştir. Bu yazımızda APA formatına göre tablo ve şekillerin nasıl düzenlenip biçimlendirileceği hususlarına genel hatlarıyla değinemeye çalışacağız.

30.11.2020

APA 7 Formatına Göre Tablo ve Şekillerin Biçimlendirilmesi

Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association [APA]) tarafından benimsenen APA formatı, özellikle sosyal bilimler, psikoloji ve eğitim alanlarında yaygın olarak kullanılan en yaygın atıf yöntemlerinden birisidir. APA formatının ilk çerçevesi, 1929 yılında Psychological Bulletin'da yayınlanan bir makale ile oluşturulmuştur.  Bu talimatlar ve kaideler zinciri sonunda APA Publication Manual adıyla genişletilip düzenli aralıklarla güncellenmeye başlanan oldukça kapsamlı bir rehber haline gelmiştir. Rehberin en son sürümü 2019 yılında APA 7. sürüm adıyla yayınlanmıştır.

APA stili, bir makalenin ya da akademik bir çalışmanın net ve tutarlı bir sunumunu sağlamak için geliştirilmiş kural ve yönergeler manzumesinden ibarettir.  APA stilinin amacı, eser başlıkların seçimi, metin başlıkları, alt başlıklar, kaynakçaların alıntılanması ve referans listesinde gösterilmesi, akademik ton, noktalama işaretleri ve kısaltmalar, sayıların ve istatistiklerin sunumu, tablo ve şekillerin biçimlendirilmesi gibi pek çok hususun belirlenen standartlarda düzenlenmesi ve biçimlenmesini amaçlamaktadır.

APA Formatı, tablo ve şekilleri düzenlemek ve biçimlendirmek için özel birtakım yönergeler geliştirmiştir. APA 7. sürüm güncellemesinde tablo ve şekillerin biçimlendirmesiyle ilgili kimi yeni güncellemeler getirilmiştir. Bu yazımızda APA formatına göre tablo ve şekillerin nasıl düzenlenip biçimlendirileceği hususlarına genel hatlarıyla değinemeye çalışacağız.

APA Formatına Göre Tablo Düzenleme

APA formatına göre tablo biçimlendirme için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

 • Tablo numarası düz metin ve koyu punto olarak ve tablonun üstüne yerleştirilmelidir.

 • Tablo numarası tablo başlığının üstünde yer almalıdır.

 • Tablo numarasının sonuna nokta konulmamalıdır.

 • Tablonun başlığı italik ve ilk harfleri büyük harflerle yazılmalı ve tablo numarasının altına gelecek şekilde ayrı bir satırda yer almalıdır.

 • Tabloda dikey çizgiler olmamalı ve mümkün olduğunca az yatay çizgi olmalıdır.

 • Tabloya ait notlar yalnızca htiyaç duyulması halinde eklenmelidir.

APA Formatına Göre Şekillendirilmiş Tablo Örneği

Tablo 1

Çalışma Modellerinin Cronbach Alfa Değerleri

Ölçüm modelleri

Değişken sayısı

Eşik değer

Cronbach alfa

Yaşam kalitesi

8

.70

.846

Tükenmişlik

12

.70

.982

Mesleki stres

16

.70

.918

Mobing

18

.70

.852

 

American Physiological Association (APA) tarafından oluşturulan aşağıdaki diyagram, APA formatında tablo düzenlenirken dikkat edilmesi gereken temel bileşenleri göstermektedir.

APA stili format ve şekil biçimlendirme

(Kaynak: APA 7. sürüm)

Tablo Numarası

 • Tablonun numarası (örneğin, Tablo 1, Tablo 2) tablo başlığının üstünde yer almalıdır.

 • Tablolar metinde geçtikleri sıraya göre numaralandırılmalıdır.

 • APA 7. sürüm güncellemesinin tablo numaralarının koyu punto yazılmasını gerektirdiğini unutmayın.

Tablo Başlığı

 • Her bir tablo, kısa ve açıklayıcı bir başlığa sahip olmalıdır.

 • Tablo başlığı, tablo numarasının hemen altında çift satır aralıklı olarak yer almalıdır.

 • Tablo başlığı, aşağıda örnekte gösterildiği gibi büyük harfle ve italik olarak yazılmalıdır:

Tablo 2

Mesleki Kıdemlerine Göre Öğretmenlerin Sayısal Görünümü

Tablo İçi Sütun Başlıkları

 • Her tablo içinde sütun başlıkları bulunmalıdır.

 • Ayrıca, bazı tablolarda, ilk sütun başlığı, alt sütun başlıkları ve alt tablo başlıkları gibi anahtarları olabilir.

 • Tabloda yer alan sütun başlıkları ortalanmalı ve başlıkta yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük harfleyazılmalıdır.

 • Bu başlıkların ayrıntıları APA yayın kılavuzunda bulunabilir.

APA 7 table ve şekil biçimlendirme

Tablo Ana Gövdesi

 • Tablo gövdesi, başlık satırı dahil gerekli olan tüm satırları ve sütunları içermelidir.

 • APA formatına uygun biçimlendirilmiş bir tabloda dikey çizgiler yer almamalıdır. Mümkün olduğunca en az sayıda yatay çizgi olmalıdır.

 • Tablo gövdesi tek satır, bir buçuk ya da çift satır aralıklı olabilir.

 • APA formatında, tablo gövdesinin en sol sütununda yer alan bilgiler sola hizalanmış bir şekilde verilmeli fakat başlık ortalanmalıdır.

 • Ayrıca, diğer tüm hücrelerde yer alan bilgilerin ortalanmasını önerilmektedir. Ancak, uzun metinlerin yer alması durumunda bilgileri sola hizalamanın okunabilirliği artıracağını düşündüğünüzde, bu durumda sola hizalama yapabilirsiniz.

Tablo Notları

 • Tabloda yer alan verilerin daha anlaşılır olmasını sağlamak için kimi durumlarda bu verilerle ilgili ekstra bilgilerin eklenmesi gerekebilmektedir. Tabloda bu tarz bilgilerin yer alması durumunda bu bilgiler, tablonun altına eklenmelidir.

 • APA 7. sürümünde vurgulandığı gibi, tablonun başlıkları, alt başlıkları ya da ana gövdesinde yer alan bilgilerin tek başına yeterli düzeyde açıklayıcı olmaması durumunda kısaltmalar, telif hakkı atıfları, anlamlılık değerlerini belirtmek için kullanılan simgelerin açıklanması gibi hususlarla ilgili açıklayıcı notlar eklenebilir. (APA 7. sürüm, 2020).

APA Formatında Şekillerin Biçimlendirilmesi

Bir akademik çalışmada yer alan şekillerin APA formatına uygun olarak biçimlendirilmesi için aşağıdaki kurallar takip edilmelidir:

 • APA formatında şekil numaraları düz metin ve koyu punto olmalıdır.

 • Şekil numaraları şeklin üstünde yer almalıdır.

 • Şekil başlıkları italik ve ilk harfleri büyük harflerle yazılmalı ve şekil numarasının altında yer almalıdır.

 • Gerektiğinde ekstra açıklamalar için notlar eklenmeli ve şeklin altında yer almalıdır.

APA Formatına Göre Biçimlendirilmiş Şekil Örneği

Şekil 1

Bölgelere Göre Özel Okulların Sayısı

APA stili format ve şekil biçimlendirme

American Physiological Association (APA) tarafından oluşturulan aşağıdaki diyagram, APA formatında şekil düzenlenirken dikkat edilmesi gereken temel bileşenleri göstermektedir.

APA stili format ve şekil biçimlendirme

(Kaynak: APA 7. sürüm)

Şekil Numarası

 • Şekil numarası (örneğin, Şekil 1, Şekil 2) şeklin üzerinde yer almalı ve kalın punto ile yazılmalıdır.

 • Şekiller metinde geçtikleri sıraya göre numaralandırılmalıdır.

 • APA 7. sürüm güncellemesinin şekil numaralarının koyu punto yazılmasını gerektirdiğini unutmayın.

Şekil Başlığı

 • Her bir şekil, kısa ve açıklayıcı bir başlığa sahip olmalıdır.

 • Şekil başlığı, şekil numarasının altında çift satır aralıklı olarak yer almalıdır.

 • Şekil başlığı, aşağıda örnekte gösterildiği gibi büyük harfle ve italik olarak yazılmalıdır:

Şekil 2

Bölgelere Göre Özel Okulların Sayısı

Şekil

 • Bir şekil içeriğinde, bir grafik, şema, fotoğraf, çizim veya başka bir illüstrasyon yer alabilir.

 • APA formatı, şeklin içerisinde herhangi bir metnin yer alması durumunda 8 ile 14 punto arasında bir punto büyüklüğünde bir Sans Serif yazı tipinin kullanılmasını önermektedir.

Şekil Açıklamaları (Lejant)

 • Şekillerde açıklamaların bulunması durumunda, bu açıklamalar şeklin içerisinde yer almalıdır.

 • Bunlar, şekil içinde kullanılan tüm sembol ve simgeleri açıklamayı amaçlamalıdır.

 • Şekil açıklamalarında kullanılan sözcükler büyük harfle başlamalıdır.

Şekil Notları

 • Şekilde yer alan verilerin daha anlaşılır olmasını sağlamak için kimi durumlarda bu verilerle ilgili ekstra bilgilerin eklenmesi gerekebilmektedir. Şekilde bu tür bilgilerin verilmesinin gerekmesi durumunda bu bilgiler, şeklin altına eklenmelidir.

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

APA stili format ve şekil biçimlendirme

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

APA Formatı
APA 7. Sürüm’e Göre Metin İçi Alıntı Nasıl Yapılır?
30.11.2020

APA, kılavuzun en son serisi olan 7. sürümünü 2019 yılında tanıttı ve 2009 yılında yayınlanan 6. sürümündeki kimi önemli kuralları güncellemiş oldu. Metin içi atıflardaki kural değişikliği de bu önemli değişikliklerden bir tanesidir. Bu yazıda APA 7. sürüm ile gelen değişikliğin detaylarını alıntı örnekleriyle birlikte bulabilirsiniz.

Devamını oku
APA Formatı Atıf Sistemleri
Atıf Stilleri | Hangi Kaynak Gösterme Stilini Kullanmalıyım?
30.11.2020

Akademik çalışmalarda atıf yapılan tüm kaynakların metnin en sonunda yer alan referans listesinde gerekli bilgilerle birlikte listelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada kaynak gösterme sisteminin önemi ve en yaygın atıf stilleri olan APA, Chicago ve MLA sistemlerini atıf örnekleriyle tartışmaktayız.

Devamını oku
Biçimlendirme Microsoft Araçları
Microsoft Word ile Otomatik Alıntı Ekleme ve Kaynakça Oluşturma
30.11.2020

Alıntıları ve kaynakçaları usulüne uygun olarak biçimlendirmek ve takip etmek, araştırmacılar için her zaman stres kaynağı olmuştur. Ancak Microsoft Office Word, süreci neredeyse otomatik olacak şekilde basitleştirmiş ve adeta sizin asistanınız gibi tüm atıf ve kaynakça oluşturma işlerini sizin adınıza yapmaktadır. Microsoft Word, makalenizi yazmak için kullandığınız kaynaklardan otomatik atıf yapmanızı ve çalışmanızın içerisinde kullandığınız tüm kaynaklardan tek bir fare tıklatması ile bir referans listesi (bibliyografya) oluşturmanıza yardımcı olur.

Devamını oku
Biçimlendirme Microsoft Araçları
Microsoft Word Değişiklikleri İzle Gösterim Seçenekleri
30.11.2020

Makalenizin bir editör tarafından Değişiklikleri İzle aracılığıyla yapılması durumunda tüm bu değişikliklerin detaylarını inceleme ve böylece onları kabul etme ya da reddetme olanağına sahip olmaktasınız. Best Edit & Proof Teknik ekibi tarafından hazırlanan bu rehberde, yapılan değişikliklerin gösterilme seçenekleri, ekran görüntüleri ve örnekleriyle birlikte adım adım anlatılmaktadır.

Devamını oku
Biçimlendirme Atıf Sistemleri
Akademik Çalışmalarda Kaynak Göstermenin Önemi ve Temel Atıf Sistemleri
30.11.2020

Çoğu araştırmacı ilk başta referans ve atıf sistemlerini oldukça yıldırıcı ve stresli bulsa da aslında fazla endişelenecek bir durum yoktur. Öğrenmek biraz zaman ve sabır gerektirse de temel kurallar kavrandıktan sonra sanıldığı kadar stresli bir konu olmadığı görülecektir. Bu yazımızda kaynak göstermenin önemini ve en yaygın atıf stilleri olan APA, Chicago ve MLA stillerinin genel kurallarını örnekleriyle birlikte ele almaya çalışacağız.

Devamını oku
Atıf Sistemleri MLA Stili
MLA Formatı: MLA Stilinde Biçimlendirme Nasıl Yapılır?
30.11.2020

MLA yayın stili, akademik alanda sıkça tercih edilen atıf stillerinden birisidir ve okuyucuların metin içindeki temel referansları algılamalarını ve kaynaklara ulaşmalarını kolaylaştırmayı, akademik yazımda İngilizce dilinin kullanımı ve biçimlendirme kurallarının kullanımında tutarlılığı amaçlamaktadır. Bu makalemizde, akademik çalışmalarınızı MLA yayın stiline göre ne şekilde biçimlendireceğinize ilişkin temel kuralları bulacaksınız.

Devamını oku
Biçimlendirme Microsoft Araçları
Microsoft Word 2022 Değişiklikleri İzle (Track-Changes) Nasıl Kullanılır?
30.11.2020

Teknik ekibimiz tarafından oluşturulan bu detaylı rehberde, Microsoft Word 2022 Değişiklikleri İzle işlevinin nasıl kullanılacağı, bu değişikliklerin ve önerilerin nasıl kabul ya da ret edileceği ya da yorumların nasıl silineceği gibi temel hususlar ekran görüntüleri ve detaylı örnekleriyle birlikte adım adım anlatılmaktadır.

Devamını oku