Proofreading ve Editing Karşılaştırması (II) | Proofreading Nedir?

İngilizce çalışmanızı tamamladıktan sonra son kontrol için hangi hizmete ihtiyacınız var? Bu çalışma, editing ve proofreading hizmetleri arasındaki temel farklara değinmektedir. İlk bölüm olarak ele alınan konunun birinci kısmında, editing hizmetinin neleri kapsadığı tartışılmıştı. Bu yazıda proofreading hizmetinin genel olarak neleri kapsadığına yer verilecektir.

23.12.2020

Proofreading ve Editing Karşılaştırması (II) | Proofreading Nedir?

Sıklıkla vurguladığımız gibi, çoğu araştırmacı ve öğrenci, İngilizce metin düzenleme hizmetleri olan editing (İngilizce içerik ve yazım denetimi) ve proofreading (İngilizce yazım denetimi) hizmetlerini birbirine karıştırabilmekte ve tam olarak hangi servisi seçmeleri konusunda emin olamamaktadırlar. İnsanlar zaman zaman bu iki terimin birbirinin yerine kullanılabildiğini varsaysalar da gerçekte editing ve proofreading düzenleme hizmetleri birbirinden farklıdır ve düzenleme sürecinin iki farklı aşamasını oluşturmaktadır.

Bu iki hizmet zaman zaman benzer yöntemler kullansa da sonuçta metnin farklı yönlerine odaklanmaktadır ve yazarlar için farklı çıktılar sunmaktadır. Bununla birlikte hem editing hem de proofreading hizmeti, İngilizce yazılmış olan eserin kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma, editing ve proofreading hizmetlerinin ve aralarındaki farkların daha iyi anlaşılabilmesi için bazı önemli hususları vurgulamaktadır. İki bölüm halinde ele aldığımız bu çalışmanın ilk bölümünde ağırlıklı olarak editing hizmetinin ne olduğu ve genel olarak ne tür düzenlemeleri içerdiğini tartışmıştık. Çalışmanın bu bölümünde ise proofreading hizmetinin genel olarak ne olduğu, hangi hizmetleri kapsadığı ve hangilerini kapsamadığı ve proofreading hizmetine ne zaman ihtiyaç duyacağınız gibi detaylara göz atacağız.

Editing Hizmeti Proofreading Hizmetini Kapsar Ancak Proofreading Hizmeti Editing Hizmetini Kapsamaz

Proofreading hizmeti, İngilizce yazılmış bir metindeki dilbilgisi, sözdizimi, noktalama işaretleri gibi tüm yazım hatalarını düzeltmeyi amaçlamaktadır. Belgenizin yayınlanmadan önceki son versiyonunun bu türden herhangi bir hata içerip içermediğini görmek istiyorsanız, editing hizmeti (İngilizce içerik ve yazım denetimi) yerine proofreading hizmetine (İngilizce yazım denetimi) ihtiyacınız bulunmaktadır.

Daha önce akademi sayfamızda etraflıca ele aldığımız gibi, İngilizce editing hizmetinin amaçlarından biri de bir el yazmasındaki dilbilgisi, tipografi, noktalama işaretleri, sözdizimi ve yazımdaki tüm hataları tespit etmek ve onları düzeltmektir. Bu anlamda editing hizmeti, proofreading hizmetini de kapsamaktadır.

Proofreading hizmeti, ağırlıklı olarak İngilizce noktalama ve dilbilgisi hataları gibi noktalama hatalarının tespitine ve onların düzeltilmesine odaklanmaktadır. Proofreading, İngilizce yazılmış bir metnin kusursuz hale getirilmesi için gereken temel işlemlerden biridir ve ancak diğer tüm düzenleme ve revizyon süreçlerinin tamamlanmasından sonra yapılmalıdır. Proofreading süreci; dilbilgisi, noktalama işaretleri, sözdizimi, yazım ve kelime dağarcığındaki hataları tespit etmek ve düzeltmek için ileri düzey İngilizce dil uzmanlığı gerektirmektedir.

Proofreading ve Editing Karşılaştırması

Çok İyi Yazarlar Bile Proofreading ve Editing Hizmetine İhtiyaç Duyarlar

Unutmayın ki çok kaliteli yazıların bile daima bir üçüncü göz tarafından kontrol edilme ve revizyona tabi tutulması gerekebilmektedir. Yazarlar, yazılarının hatasız olduğundan emin olmak için proofreading hizmetlerini kullanmalıdır, çünkü proofreading hizmetinin temel amacı, bir makalenin İngilizce yazım kuralları açısından kusursuz olmasını garanti etmektir.

Çoğu araştırmacı, proofreading sürecine oldukça sınırlı bir zaman ayırmakta ve metinden çıkan yüzeysel hataları kendilerinin tespit edebileceklerini ummaktadırlar. Ancak, yazarın özellikle yazma süreciyle yoğun bir şekilde iç içe olduğu hususu dikkate alındığında kendi hatalarını kendisinin görebilmesinin oldukça zor olduğu gerçeğini yadsımamak lazım. Bu nedenle, proofreading hizmeti, belirli türdeki İngilizce yazım hatalarını sistematik olarak bulmayı hedefleyen belirli bir plan ve disiplini gerektiren bağımsız bir süreçtir. Tabii ki, fazladan çaba ve biraz daha fazla zaman gerektirecektir, ancak buna değeceğine kuşkunuz olmasın. Çünkü bu, tüm çalışmanızı daha verimli hale getirir ve metninizi İngilizce yazım hataları açısından kusursuz hale getirerek yayına hazırlamış olur.

Editing ve Proofreading Süreçlerini Birbirinden Ayrı Tutun

Editing ve proofreading süreçlerinin zorunlu olmadıkça birbirinden ayrı tutulması çok önemlidir. Editing hizmeti sağlayan editörler ilk taslağı düzenlerken, dilbilgisi, eş anlamlı kelimler, noktalama işaretleri, yazım, büyük küçük harf kullanımı ve numaralandırma gibi diğer konularla pek uğraşmak istemezler. Çünkü editing süreci ağırlıklı olarak proaktif bir editör tarafından yapılan ve makalenizin genel akademik kalitesini iyileştiren revizyonları ve önerileri içermektedir. Editing hizmetleri, bir editörün proofreading hizmetlerinden daha fazla çaba harcamasını gerektirmektedir. Çünkü editing, İngilizce yazılmış çalışmanızın akademik kalitesini, dolayısıyla içeriğini, genel yapısı ile bulgular ve analiz kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle editing hizmetinde kimi detay İngilizce kuralların zaman zaman göz ardı edildiğine tanık olabilirsiniz.

Editing ve proofreading hizmetlerinin birbirinden bağımsız yürütülmesi gereken süreçler olduğu ile kastedilen husus şudur: Eğer editing hizmeti sağlayan editör, bir kelimenin yazımı veya nokta, virgül veya köşeli parantezlerin yerleşimi gibi konularda endişelenmeye ve onları tespit etmeye odaklanırsa, daha önemli olan çalışmanın akademik içerik ve kalitesinin denetlenmesi görevini ihmal edebilecektir. Ancak akademik içeriğinin genel olarak eksiksiz olduğundan emin olunan çalışmalarda doğrudan editing hizmetinin alınmasında sorun yoktur. Çünkü editing süreci, tüm detaylarıyla olmasa da genel hatlarıyla proofreading sürecini de kapsamaktadır.

Proofreading Hizmetine Neden İhtiyaç Duyarsınız?

İngilizce dil bilim uzmanları, çalışmanızı tamamladıktan sonra sadece kendi düzeltmelerinizin yeterli olmayacağını söylemektedirler. Bir yazar olarak eserinizin yazma sürecine derinden ve yoğun olarak dahil olmanız nedeniyle, kendi yaptığınız düzeltmelerin kimi temel hataları göz ardı etme ihtimali her zaman vardır.

İleri İngilizce gramer, kelime bilgisi, yazım ve noktalama bilgisine sahip deneyimli bir proofreader, çalışmanızın akademik kalitesinin artırılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla çalışmanızın İngilizce dil bilgisi açısından kusursuz gramer ve yüksek standartta bir akademik eser olmasını sağlamak için proofreading hizmetinden faydalanmanızda yarar var.

Proofreading Hizmeti Neleri Kapsamaktadır?

Proofreader hizmetinin temel amacı, çalışmanızın İngilizce açısından kusursuz hale gelmesini sağlamak, böylece yayına hazır hale getirmektir. Proofreading hizmetleri genellikle şu tür düzenlemeleri içermektedir:

 • Dilbilgisi, sözdizimsel, yazım ve kelime dağarcığı hatalarının tespit edilmesi

 • Noktalama işaretlerinin doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü

 • Eş anlamlı kelimelerin kullanımının isabetli olup olmadığı hususlarının denetimi

 • Büyük harf küçük harf kullanımının denetimi

 • Özel isimlerin doğru yazılıp yazılmadığının kontrolü

 • Kısaltmaların (özellikle Latince kökenli olanların) doğru kullanılıp kullanılmadığının denetimi

 • Sayfa başlıklarının kontrol edilmesi

 • Sayfa numaralarını kontrol edilmesi

 • İçindekiler dizini, indeks ve ekler dizinini sayfa numaralarını ve başlıklarla karşılaştırılmak suretiyle genel olarak uyumlu olup olmadıklarının kontrol edilmesi.

proofreading hizmeti editing hizmeti farkları

Proofreading Hizmeti Neleri Kapsamamaktadır?

Önceki bölümde genel hatlarıyla değinmeye çalıştığımız gibi, birçok araştırmacı ya da akademisyen editing ve proofreading hizmetlerini karıştırabilmekte ve zaman zaman birbirinin yerine kullanabilmektedirler. Oysa yukarıda değindiğimiz gibi bu iki hizmet arasında kimi önemli farklılıklar bulunmaktadır ve revizyon sürecinin iki farklı aşamasını oluşturmaktadırlar.

Tartıştığımız gibi editing hizmeti, akademik çalışmanın genel yapı ve biçimlendirmesinin denetimi, makalenin içerik denetimi, ifadelerdeki netlik ve jargon hakimiyeti ile metin içi alıntılar ve referansların denetimi gibi hususları içermektedir. Buna karşılık proofreading hizmeti, ağırlıklı olarak İngilizce noktalama ve dilbilgisi hataları gibi noktalama hatalarının tespitine ve onların düzeltilmesine odaklanmaktayken akademik içerik denetimine girmemektedir. Ancak araştırmacılar, zaman zaman normalde proofreading hizmetinin kapsamına girmeyen kimi düzenleme ve denetlemelerin de proofreading hizmeti kapsamında olduğunu sanmaktadırlar. Proofreading hizmetinin özetle neleri kapsamadığını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Editing düzenlemeleri: Editing hizmetleri, proofreading hizmetinin ötesinde daha kapsamlı ve içerik denetimini de gerektiren kimi düzenlemeleri içermektedir. Editing hizmetleri, bir makale ya da çalışmanın akademik kalitesini artırmayı amaçlamayan daha ileri bir uzmanlığı gerektirmektedir. Bu nedenle, editing hizmetleri genellikle makalenin içeriğinin, genel kalitesinin, analizinin, referans ve atıflarının ve formatının iyileştirilmesini de içermektedir. Editing hizmeti, proofreading hizmetinin tersine bir metinde kapsamlı değişikliklere yol açar, yazarın gereksiz sözcükler kullanıp kullanmadığı veya çok uzun cümleler yazıp yazmadığı denetlenerek gerekli düzeltmeleri de içerdiği gibi ayrıca yazarın argümanlarını daha ikna edici hale getirmek için gerekmesi halinde kimi yapısal değişiklikleri de içerebilmektedir.

 • Proofreading hizmeti, copyediting hizmetini içermez.

 • Proofreading hizmeti, sayfa düzenlemesi, dizayn ve biçimlendirme hizmetlerini kapsamaz.

 • İngilizce proofreading hizmeti, akademik yazma veya biçimlendirmeyi kapsamaz. Akademik çalışmanızıngerek temel biçimlendirme gerekse dergi ya da kurumunuza özel format için kapsamlı biçimlendirmeyi gerektirmesi gibi durumlar (örneğin, yeni bir referans listesi oluşturma ya da eksik metin içi alıntıları ya da dipnotları ekleme), proofreading hizmeti kapsamının dışındadır. 

 • Metindeki alıntı ve referans stili ve temel format denetimini içermez. Bunun için editing hizmeti tercih edilmelidir.

 • Çalışmada yer alan her alıntıya ve dipnotlarda atıfta bulunulan her çalışmaya tek tek atıfla bir referans listesinin oluşturulması, ilgili referansın metinde uygun noktaya yerleştirilmesi veya makalenin anlatı bölümlerine atıfların eklenmesi gibi hususlar proofreading hizmetinin kapsamında yer almaz ve bunun için kapsamlı biçimlendirme hizmetinden (document formatting service) faydalanılması

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

proofreading hizmeti editing hizmeti farkları

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Proofreading
Akademik Çalışmalarda Proofreading Hizmetinin Önemi
23.12.2020

Proofreading, İngilizce akademik yazma becerinizi geliştiren ve mükemmel yazılmış bir akademik makale elde etmeniz için çok önemli bir adımdır. Makalenizin dilbilgisi, noktalama işaretleri, yazım ve biçimlendirme açısından hatasız olmasını istiyorsanız, bir proofreading hizmetine ihtiyacınız var demektir. Bu nedenle proofreading, yazma sürecinin kritik bir parçasıdır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Proofreading ve Proof-Editing Nedir | Farkları Nelerdir?
23.12.2020

İngilizce makalenizi bitirdiniz ama düzeltmeye ihtiyacınız var mı emin olamıyor musunuz? Hangi durumlarda hangi hizmeti almanız gerekmektedir? Biçimlendirme ve ileri düzey akademik düzenleme için hangi hizmeti seçmelisiniz? Proofreading ve proof-editing yazma eyleminin hangi aşamalarında gerçekleştirilmelidir? Bu çalışmamızda temel olarak İngilizce metin düzeltme hizmetlerinin temel enstrümanlarından birisi olan proofreading ve proof-editing hizmetlerine, bu hizmetlerin ne tür düzenlemeleri kapsadığına ve aralarında ne tür farklılıklar bulunduğu hususlarına değineceğiz.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
İngilizce Metin Düzenleme Hizmeti Neden Önemlidir?
23.12.2020

Profesyonel editing ya da proofreading hizmetlerinden faydalanmak, İngilizce makalenizin ya da akademik çalışmanızın potansiyeline ulaşmasına ve yazının akademik kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır. İngilizce metin düzenleme hizmetlerinin en büyük faydası, hiç kuşkusuz makalenizin prestijli uluslararası hakemli dergilerde yayınlanma şansının artıracak olmasıdır. Bu çalışma, İngilizce metin düzenleme hizmetlerinin başlıca faydalarını tartışmaktadır.

Devamını oku