Editing ve Proofreading Karşılaştırması (I) | Editing Nedir?

Editing ve proofreading hizmetleri zaman zaman birbiriyle karıştırılabilmektedir. Bu çalışma, editing ve proofreading hizmetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bazı önemli hususlara değinmektedir. İki bölüm olarak tartışacağımız konunu bu ilk bölümü, editing hizmetinin neleri kapsadığını tartışmaktadır.

22.12.2020

Editing ve Proofreading Karşılaştırması (I) | Editing Nedir?

Editing mi Proofreading mi?

Best Edit & Proof hizmetlerinden ilk kez yararlanmaya karar veren pek çok akademisyen, yazar ya da öğrencinin; editing (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (İngilizce yazım denetimi) hizmetleri arasındaki farkların tam olarak farkında olmadıkları ve hangi hizmeti seçmeleri konusunda zaman zaman kararsız kaldıkları görülmektedir. Bu çalışma, editing ve proofreading hizmetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bazı önemli hususlara değinmektedir. İki bölüm halinde tartışacağımız çalışmanın bu bölümünde ağırlıklı olarak editing hizmetinin ne olduğu ve genel olarak ne tür düzenlemeleri içerdiğine odaklanacağız. Çalışmanın ikinci bölümünde ise proofreading hizmeti ve detaylarına göz atacağız.

Editing ve Proofreading Hizmetleri Aynı Amaca mı Hizmet Etmektedir?

Her ne kadar birçok araştırmacı ya da akademisyen editing ve proofreading terimlerini birbirinin yerine kullansa da bu iki hizmet arasında kimi önemli farklılıklar bulunduğunu ve revizyon sürecinin iki farklı aşamasını oluşturduğunu unutmayın. Her iki hizmet türü de dikkatli okumayı ve titiz bir incelemeyi gerektirir, ancak farklı yöntemler kullanırlar ve çalışmanın farklı yönlerine odaklanırlar. Editing ve proofreading hizmetleri, yazarlar için farklı sonuçlar üreteceği için sipariş öncesinde tam olarak hangi hizmete ihtiyaç duyduğunuza karar vermeniz doğru hizmeti almanıza ve gereksiz maliyetlere katlanmamanıza katkı sağlar.

Editing ve Proofreading Karşılaştırması | Editing Nedir (I)

Editing Hizmeti Neleri Kapsamaktadır?

Editing hizmeti, proaktif bir editör tarafından yapılan –özellikle dil kullanımı ve anlatımla ilgili olarak– makalenizin genel akademik kalitesini iyileştiren revizyonları ve önerileri içermektedir. Editing hizmeti sonrası, çalışmanızın dili daha net ve tutarlı olacak, ifadeleriniz daha takip edilir olacak ve yazınızın genel İngilizce okunabilirlik kalitesi artacaktır.

Editing hizmetleri, bir editörün proofreading hizmetlerinden daha fazla çaba harcamasını gerektirmektedir. Çünkü editing, İngilizce yazılmış çalışmanızın akademik kalitesini, dolayısıyla içeriğini, genel yapısı ile bulgular ve analiz kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Deneyimli İngilizce dil uzmanı bir editör, makalenin akademik yazım standardını iyileştirmek için çoğunlukla bazı temel değişiklikler yapmakta ve gerekmesi halinde çalışmanın bazı kısımlarını yeniden yazmaktadır. Bu; özellikle önemlidir, çünkü bir editing hizmeti, çalışmada vurgulanmak istenen mesajın doğru bir şekilde belirtildiğini garanti etmeyi amaçlar.

Editing hizmeti, ayrıca bir makalenin İngilizce yazım kuralları açısından hatasız olmasını sağlama amacı da gütmektedir. Bu nedenle, nitelikli bir editör bir çalışmadaki tüm İngilizce gramer, tipografi, noktalama işaretleri, sözdizimi ve yazım hatalarını da düzeltecektir. Bu yönüyle, editing hizmeti, yazınızın yazım, dilbilgisi ve diğer dil hatalarını da gidermeyi amaçlaması nedeniyle aslında proofreading hizmetini de kapsamaktadır.

Editing hizmetinin en önemli amaçlarından biri, çalışmanın akademik tonunun daha belirgin kılmak ve adeta ana dili İngilizce birisi tarafından yazılmış izlenimi bırakmaktır.

Öte yandan, editing hizmeti veren bir editör, akademik bir çalışmada düzenleme yaparken metnin genel yapı ve biçimlendirmesi, açıklık ve anlaşılırlık, stil, içerik kalitesi ve alıntılar gibi çeşitli faktörleri dikkate alır.

Editing ve Proofreading Karşılaştırması | Editing Nedir (I)

1. Akademik Yazıda Genel Yapı ve Biçimlendirmenin Denetlenmesi

Bir editing hizmeti, yazınızın uygun bir giriş ve sonuca sahip olup olmadığını kontrol etmeyi de içermektedir. Giriş, akademik makalenizin ilk bölümüdür ve makalede işlenecek olan konunun genel hatlarıyla verildiği yerdir. Bir akademik çalışmada giriş bölümü oldukça önemlidir çünkü okuyucu ve hedef kitlenize ilk izleniminizi verdiğiniz yer burasıdır. Bu nedenle giriş bölümüyle birlikte okuyucularınızın merakını uyandırmalı ve çalışmanızın geri kalan kısmını okumaya ikna etmelisiniz.

Dahası, bir akademik çalışmanın giriş bölümü, çalışmanın büyük resmidir. Çalışmanın amacını belirten yüzü veya kapısı olarak da kabul edilir; bu nedenle okuyucularınızın dikkatini çekecek kadar ikna edici olmalıdır.

Bu bağlamda editing hizmeti veren bir editör, makalenin giriş bölümüyle ilgili aşağıdaki hususların cevaplarının verilip verilmediğini denetleyecektir:

 • Giriş bölümü, yeterli düzeyde dikkat çekici midir?

 • Konular genelden özele vurgulanarak, dinleyicinin dikkatini çekmek için yeterli şekilde kurgulanmış mıdır?

 • Giriş bölümü, ana konu hakkında genel bilgileri içermekte midir?

 • Yazarın temel argümanı, makale veya tezin girişinde açıkça tartışılmış ve belirtilmiş midir?

 • Giriş, çalışmanın cevaplamayı amaçladığı soru(lar) veya problem(ler)i yeterli açıklıkta ortaya koymakta mıdır?

 • Yazının araştırma problemi girişte açıkça tanımlanmış ve anlatılmış mıdır?

İyi yapılandırılmış bir makale, yazarın argümanlarını uygulayarak ve doğrulayarak görüşlerini net bir şekilde sistematize etmesine yardımcı olur. Bu nedenle, başarılı bir makaleye sahip olmak istiyorsanız, fikirlerinizi önceden belirli bir şema ve sistematiğe göre düzenlemeniz gerekmektedir. Bu bakımdan iyi yapılandırılmış bir plana sahip olduğunuzda, akademik makale yazma sürecinizi oldukça kolaylaşacaktır. (İngilizce makale yazmak için gereken 10 faydalı strateji için buraya tıklayın). Bu bağlamda editör şunları denetleyecektir:

 • Makalenin ana metininde yer alan her bir paragraf, yazarın argüman(lar)ıyla açık bir şekilde ilişkilendirilmiş midir?

 • Paragraflar mantıksal bir sırayla mı düzenlenmiş midir?

 • Yazar, paragraflar arasında net ve mantıklı geçişler yapmış mıdır?

Okuyucularınız üzerinde iyi bir ilk izlenim bırakmak için ilgi çekici ve tutarlı bir biçimlendirme çok önemli olduğundan, editing hizmeti sağlayan bir editör makalenin biçimini de kontrol edecektir.

2. Makalenin İçeriğinin Denetlenmesi

Editing hizmetleri, aşağıdaki noktaları gözden geçirerek makalenin içeriğinin denetimini de içermektedir:

• Yazar, çalışmanın gerektirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmiş midir?

• Yazarın tüm argümanları kendi içinde tutarlı ve doğru mudur?

• Yazı, mantıklı ve eksiksiz argümanlar içermekte midir?

• Yazarın her varsayımı, yeterli kanıtla desteklenmekte midir?

• Makaledeki tüm bilgiler ve argümanlar, yazarın genel amacıyla ilişkili midir?

Editing ve Proofreading Karşılaştırması | Editing Nedir (I)

3. İfade Netliğinin ve Jargon Hakimiyetinin Kontrolü

Editing hizmetleri, akademik metinlerin netlik ve stilini de kontrol etmektedir. Editing hizmetinin bir diğer amacı, metinde açıklık ve netlikle ilgili bir eksikliğin olup olmadığı hususlarının tespit edilmesidir. Editing hizmeti sağlayan bir editör, bu çerçevede şu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecektir:

 • Her cümlenin anlamı açıkça ifade edilmiş midir?

 • Yazar, okuyucu için önemli sayılabilecek terimleri arzu edilen netlikte tanımlayabilmiş midir?

 • Yazar, yazıda tartışılan fikirleri ifade etmek için uygun kelimeleri seçmiş midir?

 • Yazar, metinde geçen her bir zamirin neyi ifade ettiğini açıkça ortaya koymuş mudur?

 • Metinde kullanılan terminoloji, ilgili disiplin jargonuyla örtüşmekte midir?

 • Yazar, çalışmanın herhangi bir bağlamına uygun olmayan sözcükleri (özellikle eşanlamlı sözlükleri) kullanmaktan kaçınmış mıdır?

4. Metin İçin Alıntılar ve Referansların Denetimi

Alıntı, yazarlara çalışmalarını desteklemek için yararlanılan fikirler için kredi verme tekniğidir. Alıntılar ve akademik referanslar, makalenizde kullandığınız kaynakları göstermeleri ve intihale düşmemenizi sağlamaları açısından büyük öneme sahiptir.

Bir yazıda atıfta bulunulan kaynak eserler, referans listesine bağlanmasını gerektirir. Böylece okuyucuların metinde yararlanılan kaynakları kolaylıkla bulmasına olanak sağlar. Referans verme ve kaynak gösterme, hedef kitlenize ve okuyuculara ilgili konuyu başlatan ilk kişinin siz olmadığınızı göstermenize yardımcı olur. Dahası, yazarın başkalarının yaratıcı ve entelektüel çalışmalarını yeni bir eser yaratmak için kullandığını göstermelerini de sağlar. Editing hizmeti, metin içi alıntılar ve akademik referansların denetimi bağlamında aşağıdaki hususların denetimini kapsamaktadır:

 • Çalışma, spesifik bir referans ve atıf stilini takip etmiş midir?

 • Alıntılar ve referanslar doğru formatta biçimlendirilmiş midir?

 • Makale, hem metin içi alıntılar hem de referans listesini içermekte midir?

 • Yazar, diğer kaynaklardan elde ettiği alıntıları, açıklamaları ve fikirleri uygun şekilde alıntılayarak kullanmış mıdır?

 • Yazar, makalelerinde kullandığı kaynakları açık bir şekilde göstermiş midir?

 • Yazar, kendi tez ve varsayımlarını açıklamasını desteklemek amacıyla alıntılar yapmış ve uygun şekilde kullanmış mıdır?

 • Yazar, faydalandığı fikirlerin sahibi olan yazarlara gerekli atıfları yapmış mıdır?

 • Yazar, okuyucunun orijinal çalışmaya ulaşmasını sağlayacak yeterli detay bilgileri sunmuş mudur?

 • Makalenin hangi alıntı stiline sahip olduğu açık mıdır?

 • Çalışma, ana metnin sonunda tüm alıntıları içeren bir referans listesine sahip midir?

 • Yazar metin içi alıntılarda yer verdiği eserlerin tamamına kaynakça ya da referans listesinde yer vermiş midir?

 • Yazı, gerek metin içi atıflar gerekse referans listesinin kurgulanması açısından benimsenen alıntı stilini tüm metin boyunca tutarlı bir şekilde takip etmiş midir?

Editing ve Proofreading Karşılaştırması | Editing Nedir (I)

Editing Hizmeti Neleri Kapsamaz?

Yukarıda genel hatlarıyla değinmeye çalıştığımız gibi, birçok araştırmacı ya da akademisyen editing ve proofreading hizmetlerini karıştırabilmekte ve zaman zaman birbirinin yerine kullanabilmektedirler. Oysa bu iki hizmet arasında kimi önemli farklılıklar bulunmaktadır ve revizyon sürecinin iki farklı aşamasını oluşturmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi editing hizmeti, akademik çalışmanın genel yapı ve biçimlendirmesinin denetimi, makalenin içerik denetimi, ifadelerdeki netlik ve jargon hakimiyeti ile metin içi alıntılar ve referansların denetimi gibi hususları içermektedir. Ancak araştırmacılar, zaman zaman normalde editing hizmetinin kapsamına girmeyen kimi düzenleme ve denetlemelerin de editing hizmeti kapsamında olduğunu sanmaktadırlar. Editing hizmetinin kısaca neleri kapsamadığını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • İngilizce editing hizmeti, akademik yazma veya kapsamlı biçimlendirmeyi kapsamamaktadır. Akademik çalışmanızın, temel biçimlendirme değil de dergi ya da kurumunuza özel format için kapsamlı biçimlendirmeyi gerektirmesi gibi durumlar (örneğin, yeni bir referans listesi oluşturma ya da eksik metin içi alıntıları ya da dipnotları ekleme), editing hizmeti kapsamının dışındadır. 

 • Çalışmada yer alan her alıntıya ve dipnotlarda atıfta bulunulan her çalışmaya tek tek atıfla bir referans listesinin oluşturulması, ilgili referansın metinde uygun noktaya yerleştirilmesi veya makalenin anlatı bölümlerine atıfların eklenmesi gibi hususlar editing hizmetinin kapsamında yer almaz ve bunun için kapsamlı biçimlendirme hizmetiden (document formatting service) faydalanılması gerekmektedir. 

Bu hususlar, editörünüzün mevcut biçimlendirmenizi kontrol edeceği ve tespit edilen sorunları düzelteceği ancak yeni bir referans listesi oluşturmayacağı veya eksik alıntıları, son notları veya dipnotları eklemeyeceği anlamına gelmektedir. Çünkü bu tarz detaylı biçimlendirme işlemleri, yazarın sorumluluğu kapsamındadır ya da müstakil biçimlendirme hizmetini gerekli kılmaktadır.

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

Editing ve Proofreading Karşılaştırması | Editing Nedir

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Proofreading
İngilizce Metinler için Temel Proofreading Stratejileri
22.12.2020

Akademik çalışmanızın son halinin İngilizce açısından kusursuz olduğundan emin olmak istiyorsanız, proofreading hizmetine (İngilizce yazım denetimi) ihtiyacınız var demektir. Bu çalışmada, etkili bir redaksiyon için faydalı olabilecek 8 proofreading stratejisi yer almaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Proofreading ve Editing Arasındaki Farklar Nelerdir?
22.12.2020

Proofreading ve editing arasındaki fark, ilk bakışta anlaşılması zor bir konudur. Bu makale, bu iki hizmet arasındaki temel farkları ele almaya çalışmakta, iki kavramı genel bir bakışla değerlendirmekte ve ne tür düzenlemeleri içerdiğini tartışmaktadır. İngilizce yazılmış akademik çalışma ya da makalenizi yayınlanmadan önce dil ve gramer kuralları açısından denetlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için editing veya proofreading hizmeti almadan önce bu farkı bilmeniz hangi hizmeti almanız noktasında size yardımcı olacaktır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading Akademik Yayın
Makale Yayınlama Öncesi Editing ve Proofreading Rehberi
22.12.2020

Olası dil bilgisi hatalarının makalenizin yayınlanma şansını azaltmaması için, çalışmanızı yayına göndermeden önce profesyonel editing ve proofreading hizmetinden faydalanmanız size oldukça önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışmamızda, makalenizi hakemli bir dergiye göndermeden önce izlemeniz gereken editing ve proofreading süreçleri üzerinde durmaya çalışacağız.

Devamını oku