Atıf Stilleri | Hangi Kaynak Gösterme Stilini Kullanmalıyım?

Akademik çalışmalarda atıf yapılan tüm kaynakların metnin en sonunda yer alan referans listesinde gerekli bilgilerle birlikte listelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada kaynak gösterme sisteminin önemi ve en yaygın atıf stilleri olan APA, Chicago ve MLA sistemlerini atıf örnekleriyle tartışmaktayız.

11.12.2020

Atıf Stilleri | Hangi Kaynak Gösterme Stilini Kullanmalıyım?

Alıntı Stilleri Neden Önemlidir?

Akademik çalışmalarda, referans verme ve kaynak göstermenin önemi göz ardı edilmemelidir. Çünkü makalenizde yararlanmış olduğunuz kaynakları refere etmektedir. Çalışmada atıf yapılan tüm kaynakların metnin en sonunda yer alan referans listesinde gerekli bilgilerle birlikte listelenmesi gerekmektedir.

Akademik eserlerde atıf yapma ve kaynak göstermenin amacı, çalışmanızda faydalanmış olduğunuz kaynakları uygun şekilde okuyucuya göstermektir. Ayrıca, yapılan bu atıflar, çalışmanızda ortaya koyduğunuz argüman ve varsayımlarınızı doğrulamanıza ve onları güçlendirmenize de katkı sağlar.

Eserinizde her bir kaynağa atıfta bulunmakla, okuyuculara işlediğiniz konunun ilk ve tek yazarı olmadığınızı gösterirsiniz. Ayrıca, okuyucularınızın söz konusu bilginin ne kadar eski olduğunu incelemelerine ve yazarların yeni yaklaşımlar oluştururken başkalarının fikirlerinden ne ölçüde faydalandığını anlamalarına da imkân tanımış olursunuz. Bu bakımdan söz konusu atıflar, okuyuculara referansları izleme ve yazar tarafından ortaya konulan belirli bir yaklaşım hakkında daha fazla fikir edinme fırsatı veren oldukça önemli enstrümanlardır.

Daha önceki makalelerimizin birinde de tartışıldığı gibi, çalışmanızda başkalarının düşüncelerinden bir şekilde etkilenerek ortaya koyduğunuz fikirleri ve bulguları ilgili yazarın düşüncelerini olduğu gibi alıp kullanmasanız, kelime ya da cümleleri büyük ölçüde değiştirseniz bile yine de ilgili kaynağa eserinizde yer vermeniz zorunluluktur. Aksi takdirde intihal ile karşı karşıya kalma riskinizin bulunduğunu unutmayın.

Bir alıntı genellikle atıf yaptığınız eserin yazarının soyadı, eserin yayın tarihi, varsa yayın şirketinin adı (basılı kitaplar için), dergi adı ve Dijital Nesne Tanımlayıcısını (DOI) gibi hususlardan oluşmaktadır. Kaynak gösterme ya da alıntı stilleri, yapılan alıntının metin içi kaynak göstermede nasıl olacağı ve referans listesinde hangi kurallara göre listeleneceği gibi temel hususları düzenlemekte, bu nedenle kimi farklılıklar içermektedir.

Kaynak Gösterme Stili

APA, MLA, Chicago, Harvard veya IEEE: Hangi Alıntı Stilini Kullanmalıyım?

Akademik disipline bağlı olarak benimsenen pek çok farklı atıf sistemi bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın alıntı stilleri Amerikan Psikoloji Derneği tarafından kullanılan APA sistemi,  MLA, Harvard ve Chicago/Turabian referans atıf sistemleridir. APA alıntı stili ağırlıklı olarak eğitim, psikoloji ve sosyal bilimler alanında tercih edilmektedir, MLA tarzı beşerî bilimler tarafından, Chicago/Turabian tarzı ise genellikle iş, tarih ve güzel sanatlar gibi alanlarca benimsenen bir atıf sistemidir. Kendi alanınızda hangi stilin kullanılması gerektiğini öğrenmek için yayın kılavuzunuza başvurmanız gerekmektedir.

APA Kaynak Gösterme Sistemi

APA kaynak gösterme sistemi, Amerikan Psikoloji Derneği’nin resmi atıf sistemidir ve genellikle psikoloji, eğitim ve sosyal bilimler alanında tercih edilmektedir. APA sistemi, ilk kez 1929'da Psychological Bulletin'de yayınlanan ve temel yönergeleri düzenleyen bir makalede ortaya çıkmıştır. Bu yönergeler zamanla APA Yayın Kılavuzu'na dönüşmüş ve periyodik aralıklarla güncellenmeye başlamıştır. Sistemin son versiyonu 2019 yılında APA 7. Sürüm adıyla yaplaşılmıştır.

APA stili, bir makalenin açık ve tutarlı bir şekilde sunulmasını amaçlayan kurallar manzumesinden oluşmaktadır. APA stili, başlıkların ve alt başlıkların biçimlendirilmesi, akademik ton, noktalama işaretleri ve kısaltmaların kullanımı, sayıların ve istatistiklerin sunumu, tablo ve şekillerin biçimlendirmesi, referansların alıntılanması ve yazılı malzemenin parçası olan diğer birçok öğenin standart bir şekilde kullanımı ve sunumunu içermektedir.

APA Stili: Metin İçi Kaynak Gösterme | Referans Listesi

APA stili temel olarak iki bölümden oluşmaktadır: 

 • Metin içi kaynak gösterme (In-text citation)

 • Referans listesi (Reference list entry)

APA Metin İçi Kaynak Gösterme

Yaygın olarak parantez içi atıf olarak da biline metin içi kaynak gösterme, atfın yapıldığı cümlede yayın yazar(lar)ı ve yılına ait bilgilerin parantez içinde verilmesi şeklinde yapılan bir atıf sistemidir. Bu tür alıntılar, başka bir eserden yapılan doğrudan bir alıntı (ki bu durumlarda mutlaka sayfa numarasının da eklenmesi gerekmektedir) veya yararlanılan kaynaktaki ifadelere atıf şeklinde yapılmaktadır.

Örnek:

 • (Williams, 2012)

 • (Williams & Robinson, 2012).

Bu kaynak gösterme biçimi, metin içinde yer vermiş olduğunuz kaynakla ilgili verilen temel bilgiden hareketle bu kaynağın referans listesinde bulunarak böylece eserin kendisine ulaşmak isteyen okuyuculara yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Bir alıntının doğrudan yapılması durumunda, gerekli sayfa numarasının da eklenmesi gerektiğini unutmayın.

Örnek:

 • (Williams, 2012, s.26).

Kaynak Gösterme Stili

APA Referans Listesi

APA referans listesi, metin içerisinde yer alan atıflara ilişkin tüm detaylı bilgileri APA formatının gerektirdiği şekilde içeren ve yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanan bir kaynakça listesidir. Böylece okuyucu, kaynakça listesinde yer alan yayın bilgilerini kullanarak ilgili esere rahatlıkla ulaşma imkânı elde edecektir.

APA stilindeki referans listesi, yukarıda belirtildiği gibi her yayının ilk yazarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Ancak, yazar adı olmayan başvurular, eser başlığının ilk önemli kelimesi baz alınarak alfabetik olarak sıralanır. Aşağıda APA formatına uygun verilmiş bir metin içi kaynak ve bu kaynağın APA tarzı bir referans listesinde ne şekilde listelendiğine ilişkin örnekleri bulabilirsiniz:

APA metin içi kaynak gösterme:

 • ... (Williams, 2012) veya Williams (2012) stated that "..." (p. 26).

APA referans listesinde kaynağın gösterimi:

 • Williams, M. J. (2012). The scientist's handbook for academic studies. ABC Publication.

APA stili hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki makaleleri inceleyebilirsiniz:

Chicago (Turabian) Kaynak Gösterme Sistemi

Turabian tarzı olarak da bilinen Chicago Yayın Kılavuzu, ilk kez 1906 yılında  Chicago Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır.  İlk başlangıçta temel olarak yazarlar, editörler, metin yazarları ve yayıncılar gibi temel olarak yazım işinin olduğu alanlarda kullanılmak üzere oluşturulmuş olsa da zamanla yaygınlaşarak farklı disiplinlerce de benimsenmeye başlamış ve başlı başına akademik bir atıf sistemi haline dönüşmüştür.

İki tür Chicago sistemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki Notlar-Bibliyografya Sistemi (Notes-Bibliography Style) diğeri ise Yazar-Tarih Sistemi (Author-Date Style)dir. Notlar-Bibliyografya Sistemi genellikle edebiyat, tarih ve sanat alanında kullanılıyorken, Yazar-Tarih Sistemi çoğunlukla sosyal bilimlerde kullanılmaktadır.

Atıf stilleri

Chicago Notlar-Bibliyografya Sistemi (The Notes-Bibliography Style)

Chicago Notlar-Bibliyografya Sistemi; bibliyografya, cilt, baskı kaydı, basım yeri, basım yılı ve yayıncı kuruluşile sayfa sayısı hakkında bilgi vermektedir Notlar-Bibliyografya Sistemi iki bölümden oluşmaktadır: Metinde gösterilen kaynak için tahsis edilen bir sayı ve dipnot ya da son not. Dipnot, sayfanın alt kısmına bir not eklenmesi suretiyle yapılmakta iken son not metnin sonuna eklenmektedir. Notlar her makale veya her bölüm için 1 ile başlayarak sırayla numaralandırılmalıdır. Bazen bu bilgilerin sadece bir kısmı dipnotta yer alır ve diğer tüm bibliyografik bilgiler, sayfanın veya ilgili bölümün sonunda verilir.

Aynı kaynaktan birde fazla alıntı yapılması durumunda, belli kuralların takip edilmesi gerekmektedir. Bibliyografya, alfabetik sırada verilmelidir ve bazen yazıda geçmeyen diğer kaynakları da referans gösterebilmektedir. Ayrıca kaynakların biçimleri, kaynağın makale, kitap veya web sitesi olmasına göre farklılık göstermektedir.

Chicago Yazar-Tarih Sistemi (Author-Date System)

Chicago Yazar-Tarih Sistemi (Author-Date System), adından da anlaşılacağı üzere yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve atıfta bulunulan çalışmanın yayın yılının sayfada belirtilmesi üzerine kurulu bir sistemdir. APA sisteminin aksine, Chicago Yazar-Tarih sisteminde, yazar(lar)ın ad(lar)ı ile yayın tarihi arasında noktalama işareti konulması gerekmemektedir. Referans listesi, metin içinde atıfta bulunulan her çalışmanın ilk yazarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmaktadır. Aşağıdaki Chicago kaynak gösterme sistemine ilişkin verilen örnekleri inceleyebilirsiniz:

Chicago metin içi kaynak gösterme (yazar-tarih sistemi):

 • (Williams 2012, 25)

Chicago referans listesi:

 • Williams, Max James. 2012. The scientist's handbook for academic studies. New York, NY: ABC Publication.

Chicago metin için kaynak gösterme (notlar-bibliyografya sistemi):

Chicago not sistemi:

 • ...1     1. Williams, Max James. The scientist's handbook for academic studies (New York: ABC Publication, 2012), 26.

Chicago bibliyografya: 

 • Williams, Max James. The scientist's handbook for academic studies, New York: ABC Publication, 2012.

MLA Kaynak Gösterme Sistemi

MLA tarzı Modern Dil Derneği (Modern Language Association) tarafından oluşturulmuş ve genellikle beşerî bilimler alanındaki çalışmalar için kullanılan bir kaynak gösterme sistemidir. MLA stili, ana metnin sonuna alfabetik olarak eklenen yayın listesi ile ilişkilendirilmiş metin için kısa parantezsel alıntılardan oluşmaktadır.

Hangi Kaynak Gösterme Stilini Kullanmalıyım?

MLA stili metin içi kaynak gösterme:

MLA sisteminde metin içi kaynak gösterme, parantez içindeki yazarın soyad(lar)ı ve sayfa numarasından oluşmaktadır ve metnin içine eklenmektedir. APA ya da Chicago sisteminde olduğu gibi kaynak gösterilen eserin yayın yılı metin içi atıfta gösterilmemekte sadece sayfa numarası eklenmektedir.

MLA tarzında referans listesi:

MLA referans listesi, metin içinde atıf yapılan her bir çalışmanın ilk yazarının soyadının alfabetik olarak sıralanması ile oluşturulur. Aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz:

MLA stili metin içi kaynak gösterme:

 • ... Williams (26) or Williams claimed that "..." (26)

MLA stili referans listesi:

 • Williams, Max James. The scientist's handbook for academic studies, New York: ABC Publication, 2012.

Makalelerinizin belli atıf sistemine göre biçimlendirilmesine ihtiyacınız mı var? Editörler ve redaktörlerimizle hemen iletişime geçin!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

best edit proof destek

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

APA Formatı Biçimlendirme Atıf Sistemleri
APA 7 Formatına Göre Tablo ve Şekillerin Biçimlendirilmesi
11.12.2020

APA Formatı, tablo ve şekilleri düzenlemek ve biçimlendirmek için özel birtakım yönergeler geliştirmiştir. APA 7. sürüm güncellemesinde tablo ve şekillerin biçimlendirmesiyle ilgili kimi yeni güncellemeler getirilmiştir. Bu yazımızda APA formatına göre tablo ve şekillerin nasıl düzenlenip biçimlendirileceği hususlarına genel hatlarıyla değinemeye çalışacağız.

Devamını oku
Biçimlendirme Atıf Sistemleri
Akademik Çalışmalarda Kaynak Göstermenin Önemi ve Temel Atıf Sistemleri
11.12.2020

Çoğu araştırmacı ilk başta referans ve atıf sistemlerini oldukça yıldırıcı ve stresli bulsa da aslında fazla endişelenecek bir durum yoktur. Öğrenmek biraz zaman ve sabır gerektirse de temel kurallar kavrandıktan sonra sanıldığı kadar stresli bir konu olmadığı görülecektir. Bu yazımızda kaynak göstermenin önemini ve en yaygın atıf stilleri olan APA, Chicago ve MLA stillerinin genel kurallarını örnekleriyle birlikte ele almaya çalışacağız.

Devamını oku
APA Formatı Atıf Sistemleri
APA 7. Sürüm ile Gelen En Önemli 8 Değişiklik
11.12.2020

Amerikan Psikoloji Derneği (APA), 2009'da yayınlanan ve 6. sürüm olarak adlandırılan kılavuzun 7. sürümünü 2019 yılında yayınladı ve beraberinde pek çok yeni güncellemeyi de getirdi. APA 7. sürüm kılavuzu, daha kapsamlı talimatlar hazırlayarak bu değişiklikleri ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. Bu rehberde APA 7. sürümün getirdiği en önemli sekiz değişiklik tartışılmaktadır.

Devamını oku
APA Formatı Atıf Sistemleri
APA 7. Sürümüne Göre Çok Yazarlı Eserler Nasıl Listelenir? (‘’et al.’’ Kuralı)
11.12.2020

İki, üç ya da daha fazla yazarlı eserler APA 7 sürümüne göre ne şekilde gösterilmektedir? Bu eserler kaynakçada ne şekilde listelenir? Bu çalışma, birden çok yazarlı eserlerin gerek metin içi kaynak göstermede gerekse kaynakçada APA yayın stiline göre ne şekilde listeleneceğine ilişkin kuralları tartışmaktadır.

Devamını oku
APA Formatı Atıf Sistemleri
APA Formatı Nedir? APA Stili Kaynak Gösterme Nasıl Yapılır?
11.12.2020

American Psychological Association (APA) tarafından benimsenen APA formatı, özellikle sosyal bilimlerde alıntı yapmak için kullanılan en yaygın stillerden birisidir. APA formatı için özet bir rehber niteliğinde olan bu çalışmada özellikle 2019 yılında yeni versiyonu yayınlanan APA 7. Edisyon ile getirilen yeni kural ve güncellemelere yer verilmiştir.

Devamını oku
APA Formatı
APA 7. Sürümüne Göre ‘‘et al.’’ (vd.) Kullanımı Nasıldır?
11.12.2020

Başta APA olmak üzere pek çok yaygın yayın kılavuzunda sıklıkla gördüğünüz ''et al.'' akademik çalışmalarda birden fazla yazarlı eserlerin metin için kaynak gösterimlerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. APA'nın 7. sürümünde göre ''et al.'' kısaltmasının kullanımıyla ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır.

Devamını oku
Akademik Yazma Atıf Sistemleri Akademik Yayın
Akademik Çalışmalarda Yapılan En Yaygın 10 Atıf Hatası
11.12.2020

Editing ve proofreading hizmeti sağlayan kıdemli proofreader ve editörlerimiz, öğrenci ve araştırmacıların zaman zaman çok temel atıf hataları yaptığını tespit etmektedir. Hata yapmak normaldir ama aynı hatalara tekrar düşmemek önemlidir. Bu çalışmada, öğrenci ve akademisyenlerin yapmış oldukları en yaygın 10 atıf hatalarını bulacaksınız.

Devamını oku