İngilizce Makale Yazma Becerinizi Geliştirmenin En İyi Yolları

İngilizce makale yazma, akademik yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Bu nedenle, İngilizce akademik bir eserin nasıl yazılacağını bilmek çok önemlidir. Kimi uzmanlar bunun kolay bir iş olduğunu iddia ederken, kimileri de tersine çok zor olduğunu iddia etmektedir. Bu çalışmada yararlı olabileceğini düşündüğümüz kimi temel ipuçlarına yer vermeye çalışacağız.

28.12.2020

İngilizce Makale Yazma Becerinizi Geliştirmenin En İyi Yolları

İngilizce makale yazma, akademik yaşamın vazgeçilmez öğelerinden biridir. Bu nedenle, İngilizce akademik bir eserin nasıl yazılacağını bilmek çok önemlidir. Kimi uzmanlar bunun kolay bir iş olduğunu iddia ederken, kimileri de tersine çok zor olduğunu iddia etmektedir. Özellikle ana dili İngilizce olmayan öğrenciler ve akademisyenler için zaman zaman önemli bir stres kaynağı olabilmektedir.

Çok kolay olmadığına kuşku yok. Zorlayıcıdır, emek gerektirir…Çünkü kanıtları toplamaya, okumaya, analize ve incelemeye önemli ölçüde zaman ayırmak zorundasınız. Bu nedenle de ciddi özveri gerektiren bir husustur. Ancak ilk bakışta zor görünse de pratik yaptıkça ve doğru adımları izledikçe hiç de iddia edildiği gibi zor bir konu olmadığını görecek ve derin bir nefes alacaksınız. Bu çalışmada yararlı olabileceğini düşündüğümüz kimi temel ipuçlarına yer vermeye çalışacağız.

İngilizce Makale Yazma Nasıl Yapılandırılır?

İyi yapılandırılmış bir İngilizce makale, görüşlerinizi açık bir şekilde sistematize etmenize yardımcı olur, argümanlarınızı ve onları destekleyecek kanıtları sistematik bir şekilde işlemenizi sağlar. Bu nedenle, daha iyi bir İngilizce makale istiyorsanız fikirlerinizi önceden belirlemiş olduğunuz şemaya uygun olarak düzenlemeniz gerekmektedir. Önceden bir plana sahip olmanız, İngilizce makale yazma sürecini oldukça kolaylaştıracaktır.

Özetle, İngilizce makale yazma becerilerinizi geliştirmek için iki temel husus önemlidir. Bunlardan ilki konuyla ilgili verileri toplamak, ikincisi ise; metni yazmaya başlamadan önce bir plan veya şemaya sahip olmaktır.

İngilizce makale yazma becerisi

Temel konuyla ilgili verileri toplayın:

 • İyi yazılmış bir İngilizce makaleye sahip olabilmeniz için, öncelikle makalede işlediğiniz ana temaya hâkim olmanız gerekmektedir. Örneğin, makalenizde iklim değişikliğini tartışıyorsanız öncelikle iklim değişikliği ile ilgili geniş bir araştırma yapmalı ve bu konuda yazılmış pek çok makale, kitap ve raporları derlemeli ve onları okumanız gerekmektedir. Böyle yaparak, iklim değişikliği konusundaki bilginizi geliştirecek ve bu konuda yazmaya hazır olacaksanız.

Bir çalışma planı ve şema oluşturun:

 • İngilizce makalenizi yazmaya başlamadan önce bir plan veya şemaya sahip olmak, toplamış olduğunuz verileri organize etmenize yardımcı olacaktır. Bilindiği gibi, yazma sürecine başlamadan önce çok kere konuyla ilgili düşüncelerimiz oldukça karmaşık olabilmektedir. Bir plan, bir zihin haritası veya şemaya sahip olmak bu karmaşıklığı ortadan kaldıracak ve derlediğiniz verileri belli bir disiplin içerisinde işleme şansı elde edecekseniz.

Sadece İngilizce yazılacak makalelerin değil tüm akademik çalışmaların etkili olabilmesi için metnin temel olarak en az üç ana bölümden oluşması gerekmektedir: giriş, ana metin ve sonuç. Ayrıca akademik çalışmalarda metin sonuna mutlaka bir referans listesi eklenmesi gerektiğini de unutmayın. Dolayısıyla iyi yazılmış bir İngilizce makale için bu bölümlerin profesyonel bir şekilde yapılandırılması ve tartışılması gerekmektedir.

İngilizce Akademik Çalışmalarda Giriş Neden Önemlidir?

Giriş, makalenin ilk bölümü ve konuya genel anlamda girişin yapıldığı yerdir. Yazar, makalesinde işleyeceği konuyla ilgili olarak hedef kitlesi ve okuyucuları üzerinde ilk izlenimini giriş bölümünde vermektedir ve okuyucuların merakını uyandırıcı ve kalan bölümü okumaya ikna edici nitelikte olmalıdır.

Akademik makalenin bu bölümü, makalenizin ve akademik yazınızın büyük resmini ortaya koymaktadır ve yazarın amacını gösteren makalenin vitrini ve giriş kapısı niteliğindedir. Makalenin girişi, metnin kapısı veya yüzü olduğundan okuyucuların dikkatini çekecek kadar ikna edici olmalı ve giriş bölümünü yazarken temel olarak şu hususlara dikkat etmelisiniz:

Etkili bir başlangıç yapın:

 • İngilizce makalenizin giriş bölümü dikkat çekici bir şekilde başlamalıdır.

Okuyucunun dikkatini çekecek cümleler kurun:

 • Konular genelden özele vurgulanmalı ve dinleyicinin dikkatini çekmek amacıyla ilgi çekici ve merak uyandırıcı cümlelere sahip olmalıdır.

Ana temaya vurgu yapın:

 • Makalede işlenecek ana konu hakkında genel bir fikir vermelidir.

Araştırma problemine yer verin:

 • Giriş bölümü, mutlaka makalenin cevaplamayı amaçladığı araştırma soru ve problemini içermelidir. Dolayısıyla, çalışmanın araştırma sorusu açık bir şekilde tanımlanmalı ve verilmelidir.

Tez ve argümanlarınız açıkça ifade edin:

 • Giriş bölümünün sonunda, yazarın varsayımlarını içeren tez ve argümanlara yer verilmelidir. Tez cümlesi, akademik makale yazımının anahtar önermesidir ve giriş bölümünde açıkça ifade edilmelidir.

Çalışmanın amacını belirtin:

 • Makalenin girişi, çalışmanın amacını açık bir şekilde içermelidir. Böylece okuyucu ve eserin hedef kitlesi, çalışmanın tam olarak neyi amaçladığını görebilirler.

İngilizce makale yazma becerisi

Makalenin Ana Gövdesinin Yapılandırılması

İngilizce makalenin ana gövdesi, tüm temel fikirler ve konuların ayrıntılı tartışıldığı, literatür taramasını içeren ve çalışmanın ana önermelerini destekleyen kanıtların yer aldığı en uzun bölümüdür. İyi bir İngilizce makale için, metnin ana gövdesinin aşağıdaki noktaları içermesi gerekmektedir:

 • İngilizce makalenin ana gövdesini oluşturacak paragraflar, yazarın düşünceleri ve varsayımlarını destekleyecek kanıt ve açıklayıcı bilgi ve analizlere sahip olmalıdır.

 • Bu anlamda gerekli düzeyde literatür taramasını içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.

 • Makalenin bu bölümünde, çalışmanın argümanlarını tez cümlesine bağlayan tartışma ve ifadeleri yer almalıdır. Böylece çalışmanız, sübjektiflikten kurtulup daha objektif ve bilimsel bir hüviyet kazanmış olur.

 • Okuyucularınızı ve hedef kitlenizi ikna etmek için yeterli örnek, kanıt, veri ve bilgi sunmalıdır. Ayrıca İngilizce makalenin bu bölümü, makalenin en temel parçasını oluşturan tez cümlesinin analizini de içermelidir.

 • Bu kısımdaki tartışmaların mantıklı bir sıra içerisinde yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu kısmı, makalenin özünü oluşturduğundan dolayı, burada tartışılan, fikirler, argümanlar ve tarihsel olaylar gibi hususlar mantıksal ve kronolojik sıralamayı takip edecek şekilde tartışılmalıdır.

 • Makalenin akışkanlığını ve okunabilirliğini artırmak için uygun geçiş kelimeleri veya ifadeleri kullanılmalıdır.

 • Paragraflarda usulüne uygun atıflara yer verilmelidir.

İngilizce Makalenin Sonuç Bölümü

İngilizce yazılmış bir makalenin sonuç bölümü, çalışmanın en son bölümüdür ve bir anlamda çalışmanın en önemli bir parçasıdır. Başarılı bir İngilizce makale için, çalışmanın sonuç bölümü şu hususları içermelidir:

 • Sonuç bölümünü yazarken, çalışmayı ve ilgili tüm bilgileri kısaca özetlemek ve makalenin konusunu detaya girmeden yeniden ifade etmek gerekir.

 • Sonuç bölümü, makalenin son kısmını oluşturduğu için, tüm verileri ve argümanları özetlemeli ve ana ifadeleri ana hatlarıyla yeniden ortaya koymalıdır. Böylece argümanların takibi, okuyucular için daha anlaşılır hale gelmiş olacaktır.

 • Sonuç bölümü, çalışmanın temel bulgularını ortaya koymalıdır.

 • Makalenin ana argümanlarını, fikirlerini ve tez cümlelerini özetlemelidir.

Bir makale, tez ya da herhangi bir akademik çalışmanın sonuç bölümü yazılırken faydalı olabilecek 5 temel soru için 5 Helpful Questions to Consider When Writing A Discussion Section adlı makaleyi inceleyebilirsiniz.

Akademik Yazmada Referans ve Atıfların Rolünü Göz Ardı Etmeyin

Daha önce tartıştığımız gibi etkili bir İngilizce makale yazımı için metnin temel olarak en az üç ana bölümden oluşması gerekmektedir: giriş, ana metin ve sonuç. Ayrıca akademik çalışmalarda metin sonuna mutlaka bir referans listesi eklenmesi gerektiğini de belirtmiştik. Dolayısıyla iyi yazılmış bir İngilizce makale için atıf ve referans listesinin de doğru bir şekilde yapılandırılması ve eklenmesi önem taşımaktadır.

 • Akademik çalışmalarda, yazarların fikirleri kaçınılmaz olarak diğer çalışmalar, bulgular veya araştırmalar üzerine kurulmaktadır. Makalenizde yararlandığınız kaynaklara yer vermek ve onlara atıfta bulunmak, okuyucuların düşüncelerinizi ve bulgularınızı diğer çalışma ve bulgulardan alıntı yaptıklarınızdan ayırt etmesine imkân verir. Ayrıca okuyucuların, bahsettiğiniz düşünceleri daha ayrıntılı olarak takip etmelerini sağlar.

 • Bunun yanı sıra, yapılan bu atıflar, çalışmanızda ortaya koyduğunuz argüman ve varsayımlarınızı doğrulamanıza ve onları güçlendirmenize de katkı sağlar.

 • Eserinizde her bir kaynağa atıfta bulunmakla, okuyuculara işlediğiniz konunun ilk ve tek yazarı olmadığınızı göstermiş olursunuz. Ayrıca, okuyucularınızın söz konusu bilginin ne kadar eski olduğunu incelemelerine ve yazarların yeni yaklaşımlar oluştururken başkalarının fikirlerinden ne ölçüde faydalandığını anlamalarına da imkân tanımış olursunuz. Bu bakımdan söz konusu atıflar, okuyuculara referansları izleme ve yazar tarafından ortaya konulan belirli bir yaklaşım hakkında daha fazla fikir edinme fırsatı veren oldukça önemli enstrümanlardır.

 • Daha önceki makalelerimizde tartışıldığı gibi, çalışmanızda başkalarının düşüncelerinden bir şekilde etkilenerek ortaya koyduğunuz fikirleri ve bulguları ilgili yazarın düşüncelerini olduğu gibi alıp kullanmasanız. Kelime ya da cümleleri büyük ölçüde değiştirseniz bile yine de ilgili kaynağa eserinizde yer vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde intihal ile karşı karşıya kalma riskinizin bulunduğunu unutmayın.

 • Bilimsel kaynaklar, argümanlarınızı destekleyici çok sayıda kanıt bulmanızı sağlar. Bu nedenle, İngilizce makaleleriniz de tıpkı diğer akademik çalışmalar gibi sağlam referanslara sahip olmalıdır.

 • Alıntı yapmak ve kaynak göstermek, ana ilkeleri anlamayan yeni yazarlar için zorlayıcı bir konu olabilmektedir. Bir kaynağa başvurmanın birkaç yolu vardır. Her üniversite, profesör veya dergi farklı referans stillerini takip etmenizi öngörebilir. Doğru stili (Örn. APA, Chicago veya Harvard) takip ettiğinizden emin olmak için yayın kılavuzunuzu mutlaka kontrol edin.

 • Yanlış veya eksik referans, ödevlerinizden düşük not almanıza ya da makalenizin yayımlanmaması gibi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, doğru atıf yapmayı ve referans vermeyi öğrenmek için hem zaman hem de çaba harcamanız gerekmektedir

İngilizce makale yazma becerisi

İntihal Akademik Çalışmalarınızı Sabote Eder

İntihal, bir araştırmacı ya da yazarın başka birisine ait çalışmayı veya düşünceyi kaynak göstermeden, bu kaynaklara uygun bir şekilde atıf yapmadan ya da yanlış referans göstermek suretiyle kopyalanması ve bunların kendisine aitmiş gibi gösterilmesidir. Telif hakkı ihlali, fikir hırsızlığı, eser hırsızlığı, akademik hırsızlık ya da emek hırsızlığı gibi farklı ifadelerle anılsa da yaygın olarak intihal olarak ifade edilmektedir ve kaynak göstermeden kopyalamış olduğunuz fikir ve metinleri farklı cümlelerle ifade etseniz (paraphrasing) bile bu durum, söz konusu eylemi intihal olmaktan çıkarmaz.

Online imkanların artmasıyla birlikte artık hemen hemen her akademik kurum ya da yayın organı çalışmalarda intihal olup olmadığını tespit etmek için özel olarak tasarlanmış son derece sofistike yazılımlar kullanmaktadırlar. Turnitin, üniversiteler tarafından kullanılan ve benzerlik tespiti yapan araçlar arasından bilinen en yaygın yazılım türüdür.

Ağır bir akademik suç olması nedeniyle yazım sürecinde bilerek ya da bilmeyerek intihale düşmemek için özel özen gösterilmesi gerekmektedir. Makaleniz ya da ödevinizde intihal tespiti yapıldığında, sadece ödevinizden düşük not almak ya da makalenizin yayınlanmaması gibi yaptırımlarla değil kurumunuzdan atılmaktan tutun akademik unvanınızı kaybetmeye kadar pek çok ciddi yaptırımla karşı karşıya kalma ihtimalinizin bulunduğu gereceğini de göz ardı etmeyin.

Aşağıdaki teknikler, intihalden kaçınmanıza yardımcı olabilir:

 • Kopyala ve yapıştır tekniğinden uzak durun. Bunun yerine konuyu anlamaya çalışın ve notlar alın.

 • Birebir alıntı yapmak yerine uygun şekilde yorumlama yapın.

 • Alıntılarınızı mutlaka yazma süreciyle eş zamanlı olarak yapın. Kaynaklarınızı eklemeyi geciktirmeyin.

 • Yararlandığınız yazarları uygun şekilde akredite edin.

 • Telif hakkı sahibinden izin alın.

 • Kendi kendinizi intihalden kaçının.

 • İntihal oranınızı görmek için benzerlik kontrolü (similarity check) yapan araçlardan faydalanın ve sonuçlara göre metninizi yeniden revize edin.

İntihalin detaylı tanımı, intihal türleri ve intihalden kaçınma yöntemleri için aşağıdaki makaleleri inceleyebilirsiniz:

Gerektiğinde Profesyonel Editing ve Proofreading Hizmeti Alın

Hemen hemen her makalemizde önemle üzerinde durduğumuz gibi, İngilizce dilbilgisi düzeyiniz ne kadar iyi olursa olsun çalışmalarınızın bazı hatalar içermesi her zaman olasıdır ve yazma sürecine yoğun olarak dahil olmanız nedeniyle kimi önemli İngilizce yazım hatalarını göz ardı etme ihtimaliniz oldukça yüksektir.

Makalenizin yayın sürecini başlatmadan önceki son aşamada, üçüncü bir göz olarak profesyonel bir proofreader veya editör tarafından yapılacak son kontrol ve düzeltmeler son derece faydalı olacaktır. Çalışmanız size teslim edildikten sonra orijinal halinin ne kadar fazla hata içerdiğini ve gözden kaçırdığınız ne kadar çok hata olduğunu görünce siz de şaşıracaksınız

.İngilizce makale yazma becerisi

İngilizce makale yazımında başarı elde etmek için akademik editing hizmeti (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (İngilizce yazım denetimi) en önemli gereksinimlerden birisidir. Çünkü, bu hizmetlerden yararlanmak, makalenizin ya da akademik eserinizin maksimum potansiyeline ulaşmasına ve çalışmanın akademik kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır. Editing ve proofreading hizmetleri, ayrıca makalenizin akademik hakemli dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilme ihtimalini de artıracaktır.

Makalenizde muhtemel İngilizce hataların (örneğin, dilbilgisi, sözdizimi, yazım ve noktalama işaretleri) olup olmadığının tespiti ve düzeltilmesini istiyorsanız proofreading hizmeti almanız gerekmektedir. Daha ayrıntılı bir İngilizce düzenleme hizmeti almak istiyorsanız, proofreading yerine İngilizce editing hizmetini tercih etmeniz gerekmektedir. (Akademik editing ve proofreading hizmetleri arasındaki farkı görmek için burayı tıklayın). 

Profesyonel editing ve proofreading hizmetlerinin temel avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Proofreading ve editing hizmeti, metninizdeki tüm İngilizce dilbilgisi hatalarını ortadan kaldırır ve metni kusursuz hale getirir.

 • Akademik editing hizmeti, metin içeriğinin iyileştirilmesi, genel yapı, bulgular ve analiz kalitesinin artırılması ve daha anlaşılır bir ton yakalanmasının temin edilmesini sağlar.

 • Profesyonel editing ve proofreading hizmetleri, zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar.

 • Editing ve proofreading hizmetleri, makalenizin akademik hakemli dergilerde yayınlanma ya da yüksek lisans veya doktora tezinizin kabul edilme olasılığını artırır.

 • Editörünüz, sadece ilgili metin için değil gelecekteki akademik yazılarınız için de faydalı olacak çok değerli bilgiler ve geri bildirimler sağlar.

 • Çalışmanızın yayın kılavuzuna uymayan metin içi atıflara sahip olup olmadığını kontrol eder ve uygun biçimlendirmesini sağlar.

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

İngilizce makale yazma becerisi

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

Akademik Yazma
Kusursuz Bir Literatür Taraması için 7 Teknik
28.12.2020

İyi bir literatür taraması nasıl yapılır? Kusursuz bir literatür taraması yazmak için hangi adımlar izlenmelidir? Bu çalışmada kusursuz bir literatür incelemesi için faydalı bulacağınız yedi temel tekniği bulacaksınız.

Devamını oku
Editing & Proofreading Akademik Yazma
İngilizce Tez Düzenleme (Editing ve Proofreading) Hizmetleri
28.12.2020

Uzun, zahmetli ve oldukça yorucu bir süreçten sonra nihayet yüksek lisans ve doktora tezinizin yazma aşamasını bitirdiniz. Ancak hala tereddütleriniz var. İngilizce gramer açısından kusuruz mu? Akademik içerikte, metodoloji ya da tartışma bölümünde acaba sorunlar var mı? Profesyonel tez editing ve proofreading hizmetlerinden hangisine ihtiyacınız var? Tüm bu soruların cevabını bu makalede bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma
Doktora Tezi İçin Kusursuz Bir Tartışma Bölümü Nasıl Yazılır?
28.12.2020

Kusursuz bir doktora tezi yazmak, alan hakimiyetinin yanı sıra akademik yazma becerisi, uzmanlık, deneyim ve derinlemesine analiz becerisi gerektirmektedir. Tartışma bölümü söz konusu olduğunda bu durum daha büyük önem taşımaktadır. Bu yazımızda yer alan ipuçlarını takip ederek doktora teziniziniz tartışma bölümünü kusursuz hale getirebilirsiniz.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Akademik Çalışmalar İçin 10 Ücretsiz Veritabanı
28.12.2020

Bu çalışmamızda nitelikli bir akademik eser üretebilmek için ücretsiz olarak erişim sağlayabileceğiniz ve oldukça geniş bir kaynak listesine sahip 10 online veri tabanını sizlerle paylaşmaktayız: Google Akademik, Core, Public Libary of Science (PLOS), ScienceOpen, Social Science Research Network (SSNR), Directory of Open Access (DOAJ), PubMed, E-Theses Online Service (EThOS), BioMed Central ve Bielefeld Academic Search Engine.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
İntihalden Kaçınmanın 5 Pratik Yolu
28.12.2020

İntihal, akademik unvanınızı kaybetmek dahil pek çok ciddi yaptırmalara yol açma potansiyeli olan bir eylemdir ve araştırmacıların asla ihmal etmemesi gereken bir konudur. Bu makalede, akademik çalışmalarda intihalden kaçınmanın 5 pratik yolunu tartışacağız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Hakemli Dergiler İçin Etkili Bir Kapak Mektubu (Cover Letter) Nasıl Hazırlanır?
28.12.2020

Kapak mektubu, yazarların çalışmalarının editör üzerinde ilk izlenimi bırakacak bir işleve sahip olması yönüyle oldukça önemlidir. Bu yönüyle, yayın için gönderilen makale için bir nevi vitrin işlevi görmektedir ve titiz bir şekilde yazılmayı hak etmektedir. Bu çalışmamızda, hakemli dergiler için kusursuz bir kapak mektubu hazırlamanıza yardımcı olacak temel ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Hakemli Dergilerde Makale Yayınlama Kılavuzu: Nelere Dikkat Etmelisiniz?
28.12.2020

Hakemli bir dergiye makale göndermek zaman zaman sinir bozucu ve stresli bir hal alabilmektedir. Prestijli bir dergide yayın yapabilmek, günler süren araştırma, analiz ve çaba gerektirmektedir. Bu kadar emek ve zaman harcandıktan sonra doğal olarak makalenizin yayınlanmasını arzu edersiniz. Bu çalışmada hakemli dergilerde makale yayım sürecinde bilmeniz gereken faydalı kimi ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku