Editing ve Proofreading Hizmetlerine Neden İhtiyaç Duyarsınız?

Editing ve proofreading hizmetlerinin tam olarak ne olduğu neleri kapsayıp kapsamadığı gibi konularda genellikle kafa karışıklığı olsa ya da zaman zaman birbirlerinin yerine kullananlar olsa da aralarında kimi temel farklılıkların olduğunu unutmamak lazım. Bu yazımızda editing ve proofreading hizmetlerinin kabaca ne anlama geldiği, farklarının ne olduğu ve bu hizmetlere neden ihtiyaç duyacağınız gibi hususları ele almaya çalışacağız.

29.04.2021

Editing ve Proofreading Hizmetlerine Neden İhtiyaç Duyarsınız?

Yazar ve akademisyenler, herhangi bir konuda bir çalışma yaparken ağırlıklı olarak içeriği oluşturan hususlara odaklanmakta, ancak kimi dilbilgisi ve diğer yazım hatalarını zaman zaman göz ardı edebilmektedirler. Editing (yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (yazım denetimi) hizmetlerinin önemi tam bu noktada önem kazanmaktadır.

Editing ve proofreading hizmetlerinin tam olarak ne olduğu, neleri kapsayıp neleri kapsamadığı gibi konularda genellikle kafa karışıklığı olsa ya da zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılsalar da aralarında kimi temel farklılıkların olduğunun altını çizmek lazım. Bunlar, verilen içeriğin nihai kalitesini artırmayı amaçlayan yazma sürecinin iki önemli enstrümanıdır. Bu yazımızda editing ve proofreading hizmetlerinin kabaca ne anlama geldiği, aralarında ne tür farklılıklar bulunduğu ve bu hizmetlere neden ihtiyaç duyacağınız hususlarını ele almaya çalışacağız.

Editing hizmeti nedir / neleri kapsamaktadır?

 • Editing hizmeti (yazım ve içerik denetimi), proofreading hizmetine (yazım denetimi) göre daha fazla çaba göstermeyi gerektiren ve bu yönüyle daha uzun süre gerektiren bir çalışmadır. Editing hizmeti, sadece temel İngilizce dil ve gramer hatalarını düzeltmekle kalmaz aynı zamanda çalışmanızın akademik kalitesini de artırmayı hedefler.

 • Bu nedenle, editing hizmetleri genellikle akademik çalışmanın içeriğinin, genel yapısının, bulguların ve analizin kalitesinin, referans ve atıfların ve takip edilmesi gereken formatının iyileştirilmesini de içermektedir.

 • Editing hizmeti, temel olarak makalenin akademik yazımının standardını iyileştirmek için bazı temel değişiklikler yapmayı da kapsamaktadır. Bu bağlamda, editörler kimi durumlarda bazı cümleleri yeniden yazmaktadırlar.

 • Bu yeniden yazma süreci büyük önem taşımaktadır, çünkü bir editing hizmeti yazının amacına ulaştığını ve yazarın vermeye çalıştığı mesajların muhafaza edildiğini garanti etmeyi amaçlamaktadır ve bu nedenle yeniden yazma sürecinde yazarın esas amacının dışına çıkılmaması büyük önem taşımaktadır.

 • Editing hizmeti, akademik çalışmanızın hatasız olmasını amaçlar. Böylece, editörünüz çalışmanızdakitüm İngilizce gramer, tipografi, noktalama işaretleri, söz dizimi ve yazım hatalarını düzeltecektir. Bu anlamda editing hizmeti, proofreading hizmetini de kapsamaktadır çünkü proofreading hizmeti, çalışmanızın revize edilmiş versiyonunun size teslim edilmesinden önceki son aşamadır. Bu nedenle, editing hizmeti aldığınızda editörünüz, proofreader tarafından yapılması gereken düzenlemeleri de yapacaktır.

 • Editing hizmeti, çalışmalarınızı yayınlamayı planladığınız derginin yayın kriterlerine uygun olarak temel biçimlendirmeyi de kapsamaktadır. Makalenizi bir dergide yayınlamaya karar verdiğinizde, metninizin formatının dergi yönergeleriyle tutarlı olması gerekmektedir. Format denetimi ve temel biçimlendirme, genel düzenleme, yazı tipi seçimi, satır aralığı, başlıkların ve alt başlıkların biçimlendirilmesi, metin içi alıntılar ve referansların doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı, başlık sayfası, tabloların ve şekillerin uygun şekilde yerleştirilip yerleştirilmediği gibi hususların kontrol edilmesini içermektedir.

 • İngilizce editing hizmeti, akademik yazma desteği veya kapsamlı biçimlendirmeyi kapsamamaktadır. Çalışmanızın, temel biçimlendirme değil de dergi ya da kurumunuza özel format için kapsamlı biçimlendirmeyi gerektirmesi gibi durumlar (örneğin, yeni bir referans listesi oluşturma ya da eksik metin içi alıntıları ya da dipnotları ekleme), editing hizmeti kapsamının dışındadır. 

 • Çalışmada yer alan her alıntıya ve dipnotlarda atıfta bulunulan her çalışmaya tek tek atıfla bir referans listesinin oluşturulması, ilgili referansın metinde uygun noktaya yerleştirilmesi veya makalenin anlatı bölümlerine atıfların eklenmesi gibi hususlar editing hizmetinin kapsamında yer almaz ve bunun için kapsamlı biçimlendirme hizmetinin (document formatting service) alınması gerekmektedir.

 • Bu, editörünüzün mevcut biçimlendirmenizi kontrol edeceği ve tespit edilen sorunları düzelteceği ancak yeni bir referans listesi oluşturmayacağı veya eksik alıntıları, son notları veya dipnotları eklemeyeceği anlamına gelmektedir. Çünkü bu detaylı biçimlendirme işlemleri editörün değil yazarın sorumluluğu kapsamındadır

Editing ve proofreading hizmetleri

Proofreading hizmeti nedir / neleri kapsamaktadır?

 • Proofreading (yazım denetimi), akademik çalışmanızdaki olası tüm İngilizce söz dizimi, yazım ve noktalama hatalarını düzeltmeyi amaçlamaktadır. Makale ya da çalışmanızın son versiyonunun temel İngilizce dil bilgisi hataları açısından kontrol edilmesini ve böylece kusursuz hâle getirilmesini sağlamak istiyorsanız, editing hizmetleri (yazım ve içerik denetimi) yerine proofreading (yazım denetimi) hizmetlerini tercih etmelisiniz.

 • Proofreading, kapsamlı İngilizce dil ve gramer bilgisini içeren ileri düzey bir uzmanlık gerektirmektedir ve esasen makale ya da bir metin hazırlama sürecinin son aşamasıdır.

 • Çalışmanızın içeriğinin eksiksiz ve hatasız olup olmadığından ve içinde kullandığınız İngilizcenin uygun olup olmadığından emin değil misiniz? Makaleniz için bir proofreader ve editör ile çalışmayı düşünebilirsiniz. İster yüksek lisans veya doktora tezi isterse yayın aşamasında olan bir kitap ya da hakemli dergiye gönderilecek bir makale olsun, akademik çalışmanızın son halinin İngilizce açısından kusursuz olduğundan emin olmak istiyorsanız, proofreading hizmetine ihtiyacınız var demektir.

 • Ancak, proofreading sözcük sayısını azaltma amacı ya da metni daraltma ya da artırma gibi bir amacı gütmemektedir.

 • Proofreading, akademik makalenin içeriğinde değişiklik yapmadığı için yazar ile proofreader arasında etkili bir iletişimin kurulmasına gerek duyulmamaktadır.

Editing ve proofreading hizmetlerinin karşılaştırması

Editing Hizmeti

Proofreading Hizmeti

Genellikle akademik içeriğin ilk taslağında gerçekleştirilir.

Genellikle akademik içeriğin son taslağında gerçekleştirilir.

Çalışmada yer alan dil ve kelime kullanımını geliştirmeyi amaçlar. 

Yalnızca yazarca yapılan dilbilgisi hatalarına odaklanır.

Her türlü netlik ve okunabilirlik sorununu azaltmayı ve akademik kaliteyi artırmayı amaçlar.

Çoğunlukla dilbilgisi, yazım hataları ve tutarsızlık gibi yüzeysel sorunları azaltmayı amaçlar.

Genel sözcük sayısının azaltılmasına ya da arttırılmasına izin verir.

Sözcük sayısında herhangi bir azalmaya veya artışa izin vermez.

Yazar(lar)ın müdahalesini gerektirir ve bu nedenle editör-yazar iletişimine gereksinim duyulabilir.

Yazar(lar)ın müdahalesini gerektirmez ve bu nedenle proofreader-yazar iletişimine gerek duyulmaz.

Akademik içeriğin netliği ve okunabilirliği ile ilgili sorunları ele alır ve bu sorunları giderir.

İçerikteki dilbilgisi hataları, yazım hataları veya noktalama hatalarıyla ilgili sorunları giderir.

Aynı zamanda akademik içeriğin iyileştirilmesini amaçlar.

Büyük ölçüde akademik içeriği geliştirmeyi amaçlamaz.

Akademik içerik hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmayı ve lisans üstü eğitime sahip olmayı gerektirir.

Dilbilgisi ve yazım denetimi de dahil olmak üzere İngilizce dil bilgisi uzmanlığını gerektirir.

Tamamlanması daha uzun zaman gerektirir.

Kısmen daha kısa bir zaman diliminde tamamlanabilir.

Editing ve proofreading hizmetleri

Editing ve proofreading hizmetlerine neden ihtiyaç duyarsınız?

Bir yazardan beklenen temel hususlardan birisi yazdığı içerik hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmasıdır. Ancak, bu süreçte yazma süreciyle derinden ilişki içerisinde oldukları için çok sayıda yazım ve dilbilgisi hatası yapabilmektedirler. Bu da makalelerin hakemli dergiler tarafından reddedilmenin temel nedenlerinden birisidir. İngilizce editing ve proofreading hizmetleri tam bu noktada önem kazanmaktadır.

İngilizce yazılmış akademik eserlerde başarı elde etmek için akademik editing hizmeti (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading hizmeti (İngilizce yazım denetimi) en önemli ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü, bu hizmetlerden yararlanmak, makalenizin ya da akademik eserinizin maksimum potansiyeline ulaşmasına ve çalışmanın akademik kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır. Editing ve proofreading hizmetleri, ayrıca makalenizin akademik hakemli dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilme olasılığını da artıran ve süreci kolaylaştıran bir işleve sahiptir.

Öte yandan, editing ve proofreading hizmetleri, proofreader ve editörlerin sağlayacağı değerli geri bildirimlerle akademik yazma becerilerinizin gelişmesine de katkı sağlamayacaktır. Editing ve proofreading hizmetleri, İngilizce dilbilgisi ve akademik açıdan kusursuz bir metin elde etmek için en önemli adımlardan birisidir. Bu nedenle, editing ve proofreading hizmetleri, yazma sürecinin ve akademik yaşamın kritik parçasıdır.

Editing ve proofreading hizmetleri neleri sağlamaktadır?

 • İngilizce yazım, dilbilgisi ve noktalama hatalarının düzeltilmesini sağlar ve metninizi kusursuz hale getirir.

 • Editing ve proofreading hizmetleri, metinlerinizin daha profesyonel görünmesini sağlar.

 • Makalenin netliğini, akışını, yapısını, okunabilirliğini ve kalitesini artırmaya yardımcı olacak değişiklikler ve öneriler içerir.

 • Editing hizmeti ile sadece İngilizce dil denetimi değil aynı zamanda makalenin akademik içerik denetimi de yapılır.

 • Makaledeki ifade netliği ve jargon hakimiyeti kontrol edilmekte ve gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.

 • Best Edit & Proof, iki aşamalı editing ve proofreading sistemine sahiptir ve her makale en az iki kez deneyimli editörler ve dil uzmanları tarafından denetlenerek gözden kaçırılma olasılığı olan hatalar tekrar denetlenir.

 • Akademik editing hizmeti, makalenizi yayınlamayı düşündüğünüz derginin veya kurumun ya da doktora tezinizi sunacağınız enstitünün yayın gereksinimlerini izleyerek biçimlendirme sorunlarının düzeltilmesini de içerdiğinden dolayı format açısından daha sorunsuz bir metne sahip olmanızı sağlayacaktır.

 • Metin içi alıntılar ve referansların yayın kılavuzu ve benimsediğiniz atıf stiliyle tutarlı olup olmadığı denetlenir.

 • Editing hizmetinde makalenizin genel yapı ve biçimlendirmesinin denetimi de yapılmaktadır.

 • Makalenizin gözden geçirilmiş versiyonu, tüm düzenlemeleri içerecek ve görünür olacak şekilde size gönderilir.

 • Microsoft Word Değişiklikleri İzleme işlevi aracılığıyla tüm öneriler ve yorumlar da dahil olmak üzere editör tarafından yapılan tüm düzeltmeler, belgenizin kenar boşluklarında ve metin içinde görünür olacak şekilde gönderilmektedir.

Editing ve proofreading hizmetleri

Kusursuz bir İngilizce metin için yardıma mı ihtiyacınız var? Uzman editörlerimizle desteğe hazırız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce makalelerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece makalenizin yayınlanma şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda editing (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (İngilizce yazım denetimi) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve ilgili formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterlidir. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce tez ya da makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce tezinizi, makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

Editing ve proofreading hizmetleri

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Editing Proofreading
Editing ve Proofreading Karşılaştırması (I) | Editing Nedir?
29.04.2021

Editing ve proofreading hizmetleri zaman zaman birbiriyle karıştırılabilmektedir. Bu çalışma, editing ve proofreading hizmetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bazı önemli hususlara değinmektedir. İki bölüm olarak tartışacağımız konunu bu ilk bölümü, editing hizmetinin neleri kapsadığını tartışmaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
İngilizce Metinler için Temel Proofreading Stratejileri
29.04.2021

Akademik çalışmanızın son halinin İngilizce açısından kusursuz olduğundan emin olmak istiyorsanız, proofreading hizmetine (İngilizce yazım denetimi) ihtiyacınız var demektir. Bu çalışmada, etkili bir redaksiyon için faydalı olabilecek 8 proofreading stratejisi yer almaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
İngilizce Makale Düzenleme Teknikleri
29.04.2021

Kaliteli bir İngilizce makale düzenleme işlemi, klasik makale düzenleme ve tashih işleminin ötesinde çaba ve zaman tahsisini gerektirmektedir. İngilizce bir makale yayınlamaya niyetlendiğinizde İngilizce metninizin dil, gramer ve içerik açısından kusursuz olması oldukça önemlidir. Bu çalışmada, İngilizce olarak kaleme almış olduğunuz akademik metin ya da profesyonel dokümanlarda İngilizce yazım ve düzeltme becerilerinizi geliştirmek için yararlı bulabileceğiniz temel proofreading ve redaksiyon tekniklerine yer vermekteyiz.

Devamını oku