Doktora Tezi İçin Kusursuz Bir Tartışma Bölümü Nasıl Yazılır?

Kusursuz bir doktora tezi yazmak, alan hakimiyetinin yanı sıra akademik yazma becerisi, uzmanlık, deneyim ve derinlemesine analiz becerisi gerektirmektedir. Tartışma bölümü söz konusu olduğunda bu durum daha büyük önem taşımaktadır. Bu yazımızda yer alan ipuçlarını takip ederek doktora teziniziniz tartışma bölümünü kusursuz hale getirebilirsiniz.

15.04.2021

Doktora Tezi İçin Kusursuz Bir Tartışma Bölümü Nasıl Yazılır?

Kusursuz bir doktora tezi yazmak, alan hakimiyetinin yanı sıra akademik yazma becerisi, uzmanlık, deneyim ve derinlemesine analiz becerisi gerektirmektedir. Çoğu doktora öğrencisi tezlerine bir tartışma bölümü eklese de barındırdığı sorunlar nedeniyle tez danışmanlarından ya da jüri üyelerinden eleştiri alabilmektedir.  

Bir doktora tezi hazırlarken, bulguların genel tartışması ve bu bağlamdaki çıkarımlar sonuç ve tartışma bölümü altında ve genellikle metnin sonunda yer almaktadır. Çalışmanın en sonunda yer alması bu bölümlerin daha az önemli olduğu anlamına gelmemektedir. Bilakis tartışma bölümünün bilimsel çalışmalardaki en önemli bölümlerden birisi olduğunu söylemek abartı olmaz. Bir doktora tezinin tartışma bölümü, araştırmanızın analizini ve önemini vurguladığınız bir yerdir. Bu bölüm, tezinizde hangi konuları araştırdığınızı açıklamaya ve analiz etmeye, literatür ile nasıl ilişkili olduğunu sunmaya odaklanmaktadır.

Ancak tartışma bölümünü kaleme almak diğer bölümlere kıyasla daha zordur ve üst düzey akademik yetkinlik gerektirmektedir. Kimi çalışmalar,  okuyucuların çalışmanın sonuçları ve etkileri hakkında hızlıca fikir edinmek amacıyla önceki bölümleri atlayıp sadece sonuç ve tartışma bölümünü okuduklarını ortaya koymaktadır. Bu da doktora tezlerinin tartışma bölümlerinin daha özenli bir şekilde kaleme alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu nedenle, Best Edit & Proof’un uzman editörleri, doktora tezleri için tartışma bölümü yazılırken diğer bölümlere kıyasla daha fazla çaba harcanması gerektiğini ifade etmektedirler. Bu yazımızda yer alan ipuçlarını takip etmeniz durumunda kusursuz bir tartışma bölümüne sahip bir doktora tezine sahip olabilirsiniz.

1 – Doktora Tezinizin Amacını Net Bir Şekilde Ortaya Koyun

Bir doktora tez çalışmasına başlamadan önce, ilk önce tezin amacının net bir şekilde belirlenip çalışmanın bu çerçevede tasarlanması ve planlanması hayati önem taşımaktadır. Bu amaç, tezin tam olarak nasıl yürütülmesi gerektiğini belirleyen en önemli hususlardan birisidir.  Örneğin, hiçbir doktora öğrencisi sadece anket düzenlemek, mülakat aracılığıyla data toplamak veya bir amaç olmadan laboratuvar ekipmanı kurmakla doktora tezine başlamaz. Çünkü doktora tezinin amacı, tezde ele alınacak araştırma sorularından hipotezlere ve uygulanacak metoda kadar birçok alanı doğrudan ilgilendirmekte olduğu için çerçevesinin net olarak ortaya konulması gerekmektedir. Doktora tezleri için kaliteli bir tartışma bölümü yazmak için, yazar, yürütülen çalışmanın bu amaca hizmet edip etmediğinden emin olmalıdır. Amacın başarısını net bir şekilde değerlendirmek için amacı iyi anlamak gerekir. Doktora tezinin amacına ilişkin çerçeve net olarak ortaya konulduktan sonra bu kez tartışma ve sonuç bölümünde bulguların bu amaca ne kadar hizmet ettiği gibi hususlar ele alınacak ve çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı belirtilecektir.

2. Tartışma Bölümünün Yapısını Net Bir Şekilde Belirleyin

Kusursuz bir tartışma bölümüne sahip olmanın ilk adımı, bölümü kendi içinde tutarlı alt parçalara bölmektir. Doktora tezkonunuza bağlı olarak, aşağıdaki gibi bir tasnif düşünebilirsiniz:

  • Çalışmanızda elde ettiğiniz ana bulguların genel analizini yapın ve onları özetleyin.

  • Çalışma bulgu ve sonuçlarının literatürde yer alan diğer bulgu ve sonuçlarla ne derece örtüştüğünün hangi konularda paralellik gösterip hangi konularda ayrıştığının tartışmasını yapın.

  • Çalışmanızda yer alan araştırma sorularının cevaplarının bulunup bulunmadığını ve ne ölçüde cevaplayabildiğini genel hatlarıyla tartışın.

  • Çalışmanızın hipotezlerinin ne ölçüde doğrulandığı ya da doğrulanmadığının tartışmasını yapın.

  • Tezinizin sınırlılıklarına vurgu yapın.

  • Literatürdeki bulgularla ne ölçüde tartıştığını ele alın.

Doktora tezi tartışma bölümü

3 – Tezde Elde Ettiğiniz Bulguları Etkili ve Doğru Bir Şekilde Sunduğunuzdan Emin Olun

Tezde elde edilen veriler, çalışmanın başarısını gösteren kanıtlardır. Tablolarda ve grafiklerde sunulan verilerin okuyucuya doğru mesajları iletmesini sağlamak için, tartışma bölümünde sunulan verilerin doğru ve net bir şekilde sunulduğundan emin olun.  Bazı durumlarda, yazarlar tartışma bölümünde daha önce bildirilen sonuçları tekrar etmektedirler. Böyle durumlarda ayrıntılı tekrara girmeden özet bir tekrar olmasını sağlayın.

4. İngilizce Dilbilgisi ve Zaman Kiplerinin Doğru Kullanıldığından Emin Olun

Dilbilgisi ve zaman kiplerinin doğru kullanımı, özellikle İngilizce olarak kaleme alınacak doktora tezleri için kilit işleve sahiptir. Dilbilgisi ve zaman kullanımlarındaki yanlışlık, sadece tartışma bölümü üzerinde değil aynı zamanda tüm tez üzerinde de kötü bir etki bırakabilir.

Bağlama bağlı olarak, geçmiş ya da geniş zaman kipi tercih edilebilir. Genel verilere ve bulgulara atıfta bulunurken, geniş zaman kullanmak daha isabetli olur. Örneğin,

‘‘when the light increases, speed decreases.’’

Ancak, bulguları ya kimi argümanları özetlerken veya bir şeyi sonuçlandırırken, geçmiş zamanın uygun kipleri kullanılabilir. Örneğin,

‘‘…between 2013 and 2016, the number of car accident decreased visibly.’’

Kimi durumlarda içeriğe bağlı olarak, iki zamanın karışımı bir kullanım da söz konusu olabilir.

5 – Bulgularınızın Literatürle Ne Ölçüde Örtüştüğünü Tartışın

Literatür taramasına atıfta bulunmadaki birincil amaç, tartışma bölümünüzü akademik bir zemine oturtmak ve literatürdeki bulgularla ne derece örtüştüğünü ortaya koymaktadır. Örneğin, hız kameralarının ölümlü trafik kazaları üzerinde sıfır etkisi olduğunu iddia eden bir varsayım sunduğunuzu kabul edelim. Bulgularınızın bununla nasıl ilişkili olduğunu açıklamanız ve çalışmanızın bulgularının literatürdeki benzer çalışma ve bulgularla ne derece örtüştüğünü ortaya koymanız gerekir.

İyi yapılandırılmış bir tartışma bölümü elde etmek için, doktora tezinizde elde ettiğiniz bulgularınızı daha önce yapılmış diğer çalışmalarla mutlaka karşılaştırmalısınız. Bu husus, karşılaştırmak için elinizde literatür incelemesine dayalı bir veri olmasından farklıdır. Burada özel olarak çalışma bulguları ile daha önceki çalışmaların bulgularını karşılaştırmalı, benzerlikler ve farklılıkları ele almalı ve çalışma bulgularının literatürdeki bulgularla ne ölçüde örtüştüğü ortaya koymalısınız. Unutmayın ki bulgularınızın geçerliliği ve güvenirliliği, araştırma bulgularınız diğer araştırmalarla desteklenmesi ölçüsünde artacaktır.

Tartışma sırasında bulgulardaki farklılıkların ana gerekçelerine değinerek farkların nelerden kaynaklanmış olabileceğine ilişkin rasyonel açıklamalar eklemeye çalışın. Bu değerlendirmeler dikkatle yapılır ve uygulanırsa, bulgularınız için kanıta dayalı açıklamalar sunabilirsiniz.

6. Çalışmanın Hipotezlerine Atıfta Bulunun

Doktora tezinizin hipotezlerinin ne derece desteklendiğinin ve benzer çalışmalarla paralellik gösterip göstermediğinin net bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Bu tartışmada neden-etki ilişkisine ve tartışmasına biraz daha detaylı girilebilir.

Doktora tezi tartışma bölümü

7. Araştırmanızın Sınırlılıklarını Ortaya Koyun

Araştırmanın sınırlılıklarının ortaya konulması, tartışma bölümünde ele alınması gereken en önemli hususlardan biridir. Çalışmanızı güçlü yanlarının yanı sıra mutlaka zayıf yanları ve sahip olduğu sınırlılıkları ortaya koymak gerekmektedir. Böylece gelecekte yapılacak diğer çalışmalara ışık tutacak ve bu sınırlılıkları gidermeye dönük yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlamış olacaksınız. Ayrıca, unutmayın ki araştırmanın sınırlılıklarını ortaya koymak bulgularınızın sunumunu güçlendirecek bir faktördür.

Örneğin örneklem seçiminde maliyet, zaman ya da ulaşım gibi kısıtlardan dolayı tezinizin daha az kenti kapsadığını varsayalım. Bu durumda bu faktörlere bağlı olarak genellenebilir özellik göstermeyeceği gibi bir sınırlılıktan söz edebilirsiniz.  Ya da kimi nedenlerden dolayı daha az demografik sosyo-ekonomik faktörleri incelemek zorunda kaldıysanız buna ilişkin sınırlılıkları tartışabilir ayrıca değişken seçimlerine ilişkin kısıtlara yer verebilirsiniz. Ya da tezinizde benimsediğiniz istatistik yönteminin getirdiği sınırlılıklardan bahsedebilirsiniz. Örneğin seçilen örneklem yönteminden kaynaklı olarak örneklemin tüm evreni temsil noktasında kimi problemler varsa bu sınırlılıklara değinmenizde fayda var.

8. Kusursuz Bir Doktora Tez Metni İçin Profesyonel Editing ve Proofreading Hizmeti Almayı Unutmayın

Son olarak, doktora tezinizi teslim etmeden önce, mümkünse jüri üyelerine göndermeden önce, profesyonel bir editing ve proofreading hizmeti alarak tezinizi İngilizce dil ve akademik yeterlilik açısından kusursuz hale getirebilirsiniz. Bu, özellikle ana dili İngilizce olmayan yazarlar için daha da önemlidir. Deneyimli uzman proofreader ve editörler makalenizin yapı, tutarlılık, akış, ton ve dilbilgisi gibi hususlarda kusursuz olmasını temin edecektir. Profesyonel bir editing ve proofreading desteği almak sadece İngilizce dil açısından kusursuz bir teze sahip olmanızı sağlamaz, aynı zamanda iyi biçimlendirilmiş ve akademik yeterliliğe sahip bir teze de sahip olmuş olursunuz. Metninizin revize edilmiş versiyonunu teslim aldıktan sonra ne kadar çok hatayı göz ardı ettiğinizi görünce oldukça şaşıracaksınız. Tez editing ve proofreading hizmetleri tam da bu noktada büyük önem kazanmaktadır.

Verimli bir şekilde gerçekleştirilen tez düzeltme hizmeti, kusursuz bir tez ve stressiz bir tez savunmasının sırlarından biridir. Özellikle tez editing hizmetleri, sadece metninizin okunabilirliğini artırmakla ya da gramer hatalarından arındırmakla kalmaz, aynı zamanda tezde işlediğiniz argümanlarınızı net bir şekilde sunmanızı sağlar ve varsa tutarsızlıkları tespit edip düzeltir. Bu yönüyle, uzman ve akademik yetkinliğe sahip bir editör tarafından sağlanan bir tez editing ve proofreading hizmeti aldığınızda, tez danışmanınızdan daha fazla geri bildirim, tavsiye ve düzeltme alacağınızı garanti ederiz. 

Tez Editing ve Proofreading Hizmetleri Arasındaki Farkları Görmek İçin Aşağıdaki Tabloyu İnceleyebilirsiniz:

 

Tez Editing Hizmeti

Tez Proofreading Hizmeti

Kim?

Biçimlendirme, çerçeve ve genel akademik ton konusunda yardıma ihtiyaç duyan herkes. Ana dili İngilizce olmayanlar için özellikle önemlidir.

Tezin son taslağını tamamlayıp yazma sürecini bitirdiğinden emin olup son kez dil denetimine ihtiyaç duyan tüm öğrenci ve araştırmacılar.  

Ne zaman?

Tezin ilk taslağının ve ilk yazım sürecinin tamamlanmasından sonra.  

Tezin yazım süreci ve son taslağının tamamlanmasından sonra.

Ne yapar?

Tezin uyumluluğunu sağlar ve yayın protokollerine bağlı kalır.

Tez için çapraz kontroller yaparak iç tutarlılığı sağlar.  

İçeriğin konusu hakkında bilgi sahibi olmayı ve akademik yeterliliğe sahip olmayı gerektirir.

Alana ait jargonun kullanılmasını temin eder.

Editör-yazar iletişimini gerektirir.

Tezdeki genel sözcük sayısının azaltılmasına veya arttırılmasına izin verir.

Son kez İngilizce imla ve gramer denetimi yapar.

Dilbilgisinin denetimi yapar ve tespit edilen hataları düzeltir.

Her zaman alan uzmanlığı gerektirmez. İleri düzey İngilizce dil uzmanlığı yeterlidir.

Akademik içeriğe çok fazla müdahale etmez.

Proofreader-yazar iletişimini gerektirmez.

Tezdeki sözcük sayısında herhangi bir azalma veya artış yapmayı hedeflemez.  

 

Zaman ve ücretlendirme 

Uzun ve ayrıntılı bir prosedürdür.

Genellikle tezin uzunluğuna göre birkaç hafta veya gün sürebilir.

Tez editing hizmeti, tez proofreading hizmetine göre kısmen daha pahalı bir hizmettir.  

Editing hizmetine göre daha az denetim içermektedir.

Tez proofreading hizmeti daha kısa süre içinde tamamlanmaktadır.

Editing hizmetiyle kıyaslandığında nispeten daha ucuz bir hizmettir.

Doktora tezi tartışma bölümü 

Kusursuz bir tez için yardıma mı ihtiyacınız var? Uzman editörlerimizle desteğe hazırız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce tezlerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece tezinizin kabul edilme şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda editing (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (İngilizce yazım denetimi) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve ilgili formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterlidir. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce tez ya da makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce tezinizi, makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

Doktora Tezi İçin Kusursuz Bir Tartışma Bölümü

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Akademik Yazma
Etkili İngilizce İçerik Yazma Teknikleri
15.04.2021

Etkili ve başarılı bir İngilizce metin yazarı veya içerik geliştiricisinin yazma sürecine başlamadan önce tüm detayları netleştirilmiş bir ana hat geliştirmesi süreci oldukça kolaylaştıracak ve daha sistematik yürütülmesini sağlayacaktır. İçerik yazma sürecine, yeterli donanıma sahip olsanız bile herhangi bir stratejinizin olmadan başlamanız durumunda, çalışmanızın istenilen ilgiyi uyandırmayacağı açıktır. Bu çalışmada etkili İngilizce içerik yazmak için faydalı olan dokuz temel teknik tartışılmaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Akademik Yazma
İngilizce Tez Düzenleme (Editing ve Proofreading) Hizmetleri
15.04.2021

Uzun, zahmetli ve oldukça yorucu bir süreçten sonra nihayet yüksek lisans ve doktora tezinizin yazma aşamasını bitirdiniz. Ancak hala tereddütleriniz var. İngilizce gramer açısından kusuruz mu? Akademik içerikte, metodoloji ya da tartışma bölümünde acaba sorunlar var mı? Profesyonel tez editing ve proofreading hizmetlerinden hangisine ihtiyacınız var? Tüm bu soruların cevabını bu makalede bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
İngilizce Makale Yazma Becerinizi Geliştirmenin En İyi Yolları
15.04.2021

İngilizce makale yazma, akademik yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Bu nedenle, İngilizce akademik bir eserin nasıl yazılacağını bilmek çok önemlidir. Kimi uzmanlar bunun kolay bir iş olduğunu iddia ederken, kimileri de tersine çok zor olduğunu iddia etmektedir. Bu çalışmada yararlı olabileceğini düşündüğümüz kimi temel ipuçlarına yer vermeye çalışacağız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Makalenizi Hakemli Dergilerde Nasıl Yayınlatırsınız: 10 İpucu
15.04.2021

Makalenizin yazım sürecini tamamlamış olsanız da yayın sürecinin pek çok araştırmacı ve akademisyen için oldukça stresli bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çalışmada, makalenizi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlatabilmek için faydalı olacağını düşündüğümüz 10 etkili ipucunu bulacaksınız. Bu adımları takip etmeniz durumunda makalenizin yayın sürecinin oldukça zahmetsiz geçeceğinden ve kısa sürede kabul alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
İngilizce Makale Yazmak için 10 Faydalı Strateji
15.04.2021

Kötü bir İngilizce ile yazılmış bir makale, akademisyenler için makalenin reddedilmesi ya da başvurdukları hibe kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verebilir. Bu çalışmada, öğrenciler ve akademisyenlerin İngilizce makale yazma sanatında ustalaşmaları için faydalı olabilecek temel 10 strateji yer almaktadır.

Devamını oku