Editing vs Proofreading: Farkları Öğrenin

Akademik editing ve akademik proofreading hizmetleri ile ilgili her zaman yanlış bir algı olagelmiştir. Bu iki kavram her ne kadar zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilse de editing ve proofreading hizmetleri revizyon sürecinin iki farklı aşamasını oluşturmaktadır. Bu makalede, sadece her iki hizmetin temel farklılıklarını değil aynı zamanda editing ve proofreading hizmetlerine ne zaman ihtiyaç duyacağınızın cevabını da bulacaksınız.

27.02.2021

Editing vs Proofreading: Farkları Öğrenin

Akademik editing (içerik ve yazım denetimi) ve proofreading (yazım denetimi), İngilizce yazılmış akademik bir çalışmayı hatalardan arındırıp yayına hazır hale getirmek için vazgeçilmez iki temel hizmettir. Editing ve proofreading,  farklı becerileri gerektiren iki farklı hizmet olmasına rağmen, makalenin genel kalitesinin hem editing hem de aşağı yukarı proofreading hizmetine bağlı olduğunu söylemek abartı olmaz.

Editing ve proofreading hizmetleri ve aralarındaki farklar, çoğunlukla birbiriyle karıştırılmaktadır.  Bu iki kavram her ne kadar zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilse de editing ve proofreading hizmetleri İngilizce metinlerin revizyon sürecinin iki farklı aşamasını oluşturmaktadır. Bu makalede, sadece her iki hizmetin temel farklılıklarını değil aynı zamanda editing ve proofreading hizmetlerine ne zaman ihtiyaç duyacağınızın cevabını da bulacaksınız.

Akademik Proofreading Nedir? Neleri Kapsamaktadır?

Akademik proofreading, İngilizce kaleme alınmış akademik bir çalışma ya da bir metnin yayınlanmadan önceki son inceleme işlemlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bilindiği gibi tüm akademik çalışmalar, yayınlanmadan önce, hatalardan arındırıldığından iyice emin olunmak için son bir kez proofreading sürecinden geçirilir. Bu nedenle, akademik proofreading  makalenin son taslağı üzerinde gerçekleştirilen bir işlemdir. Proofreading hizmeti, yalnızca genel düzeydeki küçük sorunları gidermek amacıyla yapılan bir işlemdir.  Proofreading hizmetinin amacı, en kısa tanımıyla bir akademik çalışmadaki dilbilgisi hatalarını ortadan kaldırmak olarak ifade edilebilir.

Ancak, proofreading sözcük sayısını azaltma amacı ya da metni daraltma ya da artırma gibi bir amacı gütmemektedir. Proofreading, akademik makalenin içeriğinde değişiklik yapmadığı için yazar ile proofreader arasında etkili bir iletişimin kurulmasına gerek duyulmamaktadır.  

İngilizce editing ve proofreading

Proofreading Hizmetine Ne Zaman İhtiyaç Duyarsınız?

Proofreading hizmeti çoğunlukla İngilizce dilbilgisi, noktalama işaretleri, sözdizimi ve yazımdaki temel hataları azaltarak akademik içeriğin kalitesini artırmayı ve metni bu hususlar açısından kusursuz hale getirmeyi hedeflemekte ve makalenin yayınlanmadan önceki son aşamasını oluşturmaktadır.

Proofreading hizmetinin temel amacı, bir makaledeki dilbilgisi, noktalama, sözdizimi ve yazımdaki tüm hataları düzeltmektir. Belgenizin son sürümünün küçük hatalar içerip içermediğini görmek istiyorsanız, editing hizmeti yerine proofreading hizmetine ihtiyacınız var demektir. Proofreading ile ilgili olarak daha detaylı bilgi için aşağıdaki makalelere göz atabilirsiniz:

Akademik Editing Hizmeti Nedir?

Editing hizmeti, proofreading hizmetinden önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Editing hizmeti, bir editörden proofreading hizmetine göre daha fazla çaba göstermesini gerektirmektedir.  Akademik editing, makalenizin akademik kalitesini, dolayısıyla içeriğini, genel yapısını, bulguların ve analizin kalitesini, basit ve sadeliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Editing her zaman İngilizce yazılmış içeriğin ilk taslağında gerçekleştirilmektedir. Akademik editing sürecinde, içerik, akademik içeriğin okunabilirliğini ve netliğini artırmak için kimi önemli değişiklikler yapılabilmektedir.

Akademik Editing Hizmetine Ne Zaman İhtiyaç Duyarsınız

Editing süreci, İngilizce yazılmış içeriğin kademeli olarak derlenmesine paralel olarak ilerlemeye devam eder. Editing, akademik eserin okunabilirliğini artırmak için proofreading hizmetinden farklı olarak içerikte kimi önemli değişiklikler yapabilmektedir. Bu nedenle, editing hizmeti makalenin genel kelime sayısının duruma göre azalma ya artmasına yol açabilmektedir.  Ayrıca, editing işlemi, içeriğin genel akademik kalitesini arttırmayı da amaçlaması yönüyle proofreading hizmetinden ayrılmaktadır.

Editing hizmeti çoğunlukla makalenin akademik yazma standardını iyileştirmek için bazı temel değişiklikler yapmaktadır. Bu bağlamda, editörler çalışmanın bazı bölümlerini ihtiyaç duyduklarında yeniden düzenlemekte kimi kelimeleri ya da duruma göre cümleleri değiştirebilmektedirler.

Ayrıca, proofreading hizmetinden farklı olarak editing hizmeti söz konusu olduğunda editörün makalenin yazarıyla iletişim haline olması, büyük önem taşımaktadır. Yapılacak detaylı düzenlemelere ilişkin yazarla doğrudan iletişim kurabileceği gibi düzenleme sırasında ilgili yerlere açıklama ya notlar eklemek suretiyle de yazarla iletişim sağlanabilir.  Kavramlardaki netlik, akademik editing hizmetinde odaklanan temel hususlardan birisidir. Akademik editing,  çalışmada yer alan metin veya metin sonu referansların veya kaynakça bölümünün düzenlenmesini ve biçimlendirilmesini de içermektedir. Akademik çalışmalarda kaynak göstermenin önemi ve Word ile otomatik alıntı ekleme ve kaynakça oluşturma yöntemlerine ilişkin aşağıdaki makaleleri faydalı bulabilirsiniz:

İngilizce editing ve proofreading

Editing Hizmeti Neleri Kapsamaktadır?

Editing hizmeti, İngilizce yazılmış bir akademik eserin gerek gramer gerekse içerik açısından hatasız olmasını sağlamayı amaçlar. Böylece, bir editör bir makaledeki İngilizce dilbilgisi, tipografi, noktalama, sözdizimi ve yazımdaki tüm hataları düzeltir. Bu anlamda, editing hizmeti proofreading hizmetini de içermektedir. Ancak içerik denetlemesine çok fazla emek verildiği için yine de kimi küçük hataların gözden kaçma ihtimali bulunabileceğini göz önüne alarak özellikle hacimli eserlerde editing ve proofreading hizmetinin birbirinden bağımsız olarak ele alınmasında fayda bulunmaktadır.  Daha etkili bir editing hizmeti alabilmek için daha baştan editörünüzün işini kolaylaştırabilecek hususları onunla paylaşmanızda büyük yarar var. Özellikle makalenizin hakemli bir dergice reddedilmesini engellemek için faydalı olabilecek temel bilgileri daha baştan editörünüzle mutlaka paylaşmanızı öneriyoruz. Editing sürecinin daha verimli olabilmesi için, editörünüzle paylaşmanız gereken temel bilgiler için aşağıdaki makaleyi incelemenizi öneriyoruz:

Editing ve Proofreading Hizmetleri Arasındaki Temel Farklar

Editing

Proofreading

Genellikle akademik içeriğin ilk taslağında gerçekleştirilir.

Akademik içeriğin genellikle son taslağında gerçekleştirilir.

Çalışmada yer alan dil ve kelime kullanımını geliştirmeyi amaçlar. 

Yalnızca yazarca yapılan dilbilgisi hatalarına odaklanır.

Her türlü netlik ve okunabilirlik sorununu azaltmayı ve akademik kaliteyi artırmayı amaçlar.

Çoğunlukla dilbilgisi, yazım hataları ve tutarsızlık gibi yüzeysel sorunları azaltmayı amaçlar.

Genel sözcük sayısının azaltılmasına ya da arttırılmasına izin verir.

Sözcük sayısında herhangi bir azalmaya veya artışa izin vermez.

Yazar(lar)ın müdahalesini gerektirir ve bu nedenle editör-yazar iletişimine gereksinim duyulabilir.

Yazar(lar)ın müdahalesini gerektirmez ve bu nedenle proofreader-yazar iletişimine gerek duyulmaz.

Akademik içeriğin netliği ve okunabilirliği ile ilgili sorunları ele alır ve bu sorunları giderir.

İçerikteki dilbilgisi hataları, yazım hataları veya noktalama hatalarıyla ilgili sorunları giderir.

Aynı zamanda akademik içeriğin iyileştirilmesini amaçlar.

Büyük ölçüde akademik içeriği geliştirmeyi amaçlamaz.

Akademik içerik hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmayı ve lisans üstü eğitime sahip olmayı gerektirir.

Dilbilgisi ve yazım denetimi de dahil olmak üzere İngilizce dil bilgisi uzmanlığını gerektirir.

Tamamlanması daha uzun zaman gerektirir.

Kısmen daha kısa bir zaman diliminde tamamlanabilir.

Kusursuz Bir Metin İçin Hem Editing Hem de Proofreading Hizmetine İhtiyaç Duyarsınız

Yukarıda belirtilen farklılıklar incelendiğinde, akademik içeriğin başarısının hem editing hem de proofreading hizmetlerine bağlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu hizmetlerin her ikisi de akademik içeriği daha okunabilir ve anlaşılabilir hale getirmek için yeterli derecede öneme sahiptir.

Editing hizmeti metnin genel tutarlılığına, akademik içeriğine ve biçimlendirmesine odaklanıp bu anlamdaki hataları ya da tutarsızlıkları gideriyorken, proofreading hizmeti yalnızca yazarların geride bıraktıkları İngilizce gramer ve yazım hataları gibi manuel hatalarına odaklanır ve bu tür sorunların giderilmesini amaçlar. Her ne kadar editing hizmeti derinlemesine bir akademik bilgi ve uzmanlık gerektiriyor olması yönüyle proofreading hizmetine göre daha kapsamlı bir işlev üstlenmiş olsa da bu durum proofreading hizmetinin de kayda değer öneme sahip olduğu gerçeğini değiştirmez.

Editing Hizmeti Biçimlendirmeyi İçermekte midir?

Editing hizmetleri genellikle temel akademik biçimlendirmeyi de içermektedir.  Makalenin bir dergide yayımlanmasının amaçlandığı durumlarda, biçimlendirmenin temel amacı, makalenizin hedef dergi yönergelerinizle tutarlı olmasını sağlamaktır. Bu; genel düzen, yazı tipi seçimi, satır aralığı, başlıkların biçimlendirmesi, metin içi alıntılar ve referanslar, başlık sayfası denetimi, tabloların ve şekillerin uygun şekilde yerleştirilmesini sağlamak gibi kontrolleri içermektedir.

Ancak, hemen belirtelim ki temel editing hizmetleri akademik yazma veya kapsamlı biçimlendirme hizmetlerini kapsamaz. Eğer makale veya tez, dergiye veya enstitüye özgü kapsamlı biçimlendirmeyi gerektiriyorsa (örneğin, bir  referans listesi oluşturmak,  eksik alıntıları tamamlamak ya da referansların doğru olup olmadığını denetlemek ve onları düzeltmek), bu husus editing hizmetinin kapsamına girmez. Bunun için akademik yazma ya da kapsamlı biçimlendirme hizmetinin alınması gerekmektedir.

Çalışmanız ister bir doktora tezi ister yüksek lisans tezi isterse üniversite ödevi veya iş başvuru belgesi olsun, İngilizce dilbilgisi ve yazım hataları açısından kusursuz hale getirmek ve akademik kalitesini artırmak ve için müşterilerimize çoğunlukla proofreading hizmetleri editing hizmetlerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz.

Birçok araştırmacı editing ve proofreading hizmetlerini birbirine karıştırmakta hatta bazen oldukça yanlış kanaat sahibi olabilmektedirler. Editing ve proofreading hizmetleri hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin aşağıdaki makaleyi inceleyebilirsiniz:

Editing veya proofreading hizmetine ihtiyacınız varsa uzman ekibimizle iletişime geçin!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce editing (yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (yazım denetimi) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınız gerekli formatta biçimlendirmek için deneyimli proofreader ve editörlerimizin size APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergelerinizde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkınad bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Editing
Akademik Editing Hizmetine Neden İhtiyaç Duyarsınız?
27.02.2021

İngilizce yazılmış akademik eserlerde başarı elde etmek için akademik editing hizmeti en önemli ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü, bu hizmetten yararlanmak, makalenizin ya da akademik eserinizin maksimum potansiyeline ulaşmasına ve çalışmanın akademik kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Editing ve Proofreading Karşılaştırması (I) | Editing Nedir?
27.02.2021

Editing ve proofreading hizmetleri zaman zaman birbiriyle karıştırılabilmektedir. Bu çalışma, editing ve proofreading hizmetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bazı önemli hususlara değinmektedir. İki bölüm olarak tartışacağımız konunu bu ilk bölümü, editing hizmetinin neleri kapsadığını tartışmaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
Güvenilir Proofreading Hizmeti Bulma Rehberi: 6 İpucu
27.02.2021

Proofreading hizmeti ağırlıklı olarak akademik alanda – özellikle hakemli dergiler için hazırlanan makalelerde – yaygın olarak kullanılan İngilizce metin düzeltme hizmetidir. Bu çalışmada, proofreading hizmetlerinin neleri kapsadığı ve güvenilir bir proofreading hizmeti almak için hangi hususlara dikkat etmeniz gerektiği hakkında dikkat etmeniz gereken hususlara yer verilmektedir.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Proofreading ve Editing Arasındaki Farklar Nelerdir?
27.02.2021

Proofreading ve editing arasındaki fark, ilk bakışta anlaşılması zor bir konudur. Bu makale, bu iki hizmet arasındaki temel farkları ele almaya çalışmakta, iki kavramı genel bir bakışla değerlendirmekte ve ne tür düzenlemeleri içerdiğini tartışmaktadır. İngilizce yazılmış akademik çalışma ya da makalenizi yayınlanmadan önce dil ve gramer kuralları açısından denetlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için editing veya proofreading hizmeti almadan önce bu farkı bilmeniz hangi hizmeti almanız noktasında size yardımcı olacaktır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading Akademik Yayın
Makale Yayınlama Öncesi Editing ve Proofreading Rehberi
27.02.2021

Olası dil bilgisi hatalarının makalenizin yayınlanma şansını azaltmaması için, çalışmanızı yayına göndermeden önce profesyonel editing ve proofreading hizmetinden faydalanmanız size oldukça önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışmamızda, makalenizi hakemli bir dergiye göndermeden önce izlemeniz gereken editing ve proofreading süreçleri üzerinde durmaya çalışacağız.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
İngilizce Makale Düzenleme Teknikleri
27.02.2021

Kaliteli bir İngilizce makale düzenleme işlemi, klasik makale düzenleme ve tashih işleminin ötesinde çaba ve zaman tahsisini gerektirmektedir. İngilizce bir makale yayınlamaya niyetlendiğinizde İngilizce metninizin dil, gramer ve içerik açısından kusursuz olması oldukça önemlidir. Bu çalışmada, İngilizce olarak kaleme almış olduğunuz akademik metin ya da profesyonel dokümanlarda İngilizce yazım ve düzeltme becerilerinizi geliştirmek için yararlı bulabileceğiniz temel proofreading ve redaksiyon tekniklerine yer vermekteyiz.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
İngilizce Metin Düzenleme Hizmeti Neden Önemlidir?
27.02.2021

Profesyonel editing ya da proofreading hizmetlerinden faydalanmak, İngilizce makalenizin ya da akademik çalışmanızın potansiyeline ulaşmasına ve yazının akademik kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır. İngilizce metin düzenleme hizmetlerinin en büyük faydası, hiç kuşkusuz makalenizin prestijli uluslararası hakemli dergilerde yayınlanma şansının artıracak olmasıdır. Bu çalışma, İngilizce metin düzenleme hizmetlerinin başlıca faydalarını tartışmaktadır.

Devamını oku